BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Identyfikacja czynników kształtujących efektywność działalności mikro przedsiębiorstw rolniczych
The Identification of Factors Which Influence the Level of Effectiveness in Micro Enterprises From Agriculture Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 451-463, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Efektywność, Gospodarstwa rolne, Mikroprzedsiębiorstwo, Rolnictwo, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Effectiveness, Arable farm, Micro-enterprise, Agriculture, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań była identyfikacja czynników kształtujących siłę ekonomiczną mikro przedsiębiorstw rolniczych zdefiniowanych jako towarowe gospodarstwa rolnicze prowadzące rachunkowość rolną w ramach FADN. Badania zostały przeprowadzone dla lat 2004-2007. Gospodarstwa podzielono według siły ekonomicznej, a szczegółowej analizie poddano te o najniższym ESU (2-4 ESU) oraz o najwyższym (powyżej 30 ESU). Gospodarstwa najsilniejsze ekonomicznie odnotowały wyższą stopę zwrotu z majątku, jak i kapitału własnego, wyższą dochodowość produkcji oraz niższe koszty ogółem w uzyskanych przychodach. W grupie tej odnotowano również wyższy poziom płynności finansowej w porównaniu z gospodarstwami najsłabszymi ekonomicznie.(abstrakt oryginalny)

The aim of an elaboration was to present the main factors which influence the effectiveness of micro enterprises defined as agriculture holdings participating in FADN Agriculture Accountancy. The researched covers years 2004-2007. Farms were divided according to Economic Size Unit criterion, however the detailed analyses was performed only for two group of agriculture holdings, which were characterizing with the lowest level of ESU (2-4 ESU) and the highest (over 30 ESU). The strongest economically farms noticed higher return on asset and equity, higher profitability of the production and lower level of costs in relation to obtain income from farming. Furthermore, this group also recorded higher level of current financial liquidity in relation to agriculture holdings with lower level of ESU. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bartkiewicz A.: Wpływ strategii finansowania majątku obrotowego na płynność finansową (na przykładzie spółek giełdowych przemysłu lekkiego). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Wrocław 2004.
  2. Bieniasz A., Gołaś Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007.
  3. Bieniasz A., Gołaś Z.: Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w  świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, Warszawa 2008.
  4. Jarża S.: Wykorzystanie wskaźników produktywności do oceny zakładu produkcyjnego. Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
  5. Mądra M.: Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Studia i  Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 10. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  6. Munroe D.: Economic Efficiency in Polish Peasant Farming: An International Perspective. Regional Studies, Vol. 35.5, 2001.
  7. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. Wydawnictwo IERIGŻ-PIB, Warszawa 2004.
  8. Urbańczyk E., Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Badanie wydajności pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
  9. Wasilewski M., Mądra M.: Efektywność mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 492, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  10. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu