BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parkitna Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Title
Audyt finansowy jako instrument oceny efektywności działania przedsiębiorstwa
Financial Audyt as the Instrument of the Opinion of the Efficiency of the Working
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 465-474, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt finansowy, Badanie efektywności, Badanie sprawozdań finansowych
Accounting, Financial audit, Research efficiency, Audit of financial statement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ocena efektywności odgrywa znacząca rolę dla każdego przedsiębiorstwa. Utarta jest opinia, że jeśli firma jest nieefektywna, wcześniej czy później zbankrutuje. Zadaniem biegłego jest bowiem wyrażenie opinii i sporządzenie raportu, który zawiera różnego rodzaju wskaźniki finansowe - zależnie od audytora - które stanowią o efektywności działania przedsiębiorstwa. Aby wskaźniki te były wiarygodne dla odbiorców opinii, dane, na podstawie których zostały wyliczone, muszą być wiarygodne. Dane wygenerowane przez system rachunkowości dostarczą niezbędnych informacji do podjęcia decyzji strategicznych. Informują o tym, że jednostka jest w stanie terminowo spłacać ewentualnie zaciągnięte długi. Wszyscy użytkownicy spodziewają się, iż informacja ta jest rzetelna, kompletna, odzwierciedlająca stan rzeczywisty i zgodna ze źródłowymi dowodami księgowymi. Uzyskanie takiej pewności daje zbadanie sprawozdania finansowego jednostki przez niezależnego biegłego rewidenta. Pozyskanie informacji determinuje prawidłowe i efektywne działanie przedsiębiorstwa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wiedza ta może być przydatna tylko wtedy, kiedy podlega weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

Opinion of efficiency significant the part for every enterprise. The opinion, that if firm house is ineffective earlier or he later will go bankrupt. The expert task, for, there is the expression of the opin ion and report which contains the various kind financial coefficients - depending on the judge-advocate who make up about the efficiency of the working of the enterprise. These coefficients were credible for the consignees of the opinion, given on the basis which they were enumerated they have to be credible. Given generated by the system accountancies will deliver indispensable information to making strategic decisions. They inform about this, that the individual is in the state in time to pay off dragged alternatively long. All users expect, that this information is, reliable, complete, reflecting the real state and peaceable with source accountant proofs. Obtainment of such certainty gives examining the financial report of the individual, by the independent fluent auditor. Gaining over information deter- mines the correct and effective working of the enterprise. You should however remember about this that this knowledge can only then be useful, when he be subject to verification. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Rachunkowości i Finansów 2007, nr 017.
  2. Bojanowski W.: Mini Meritum Rachunkowość 2008. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2008.
  3. Hołda A., Pociecha J.: Rewizja finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  4. Jarugowa A.: Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa 1991.
  5. Pawłowski J.: Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
  6. Ustawa o rachunkowości. DzU 02.76.694 z 29 września 1994 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu