BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtyk Robert
Title
Audyt wewnętrzny w systemie nadzoru gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
The Internal Audit in the Surveillance System of Financial Economy of Self-Governed Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 327-345, Rys., tab., bibliogr. poz. 24
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny, Samorząd terytorialny
Accounting, Internal control, Internal audit, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
W systemie nadzoru nad sektorem finansów publicznych jest miejsce dla audytu wewnętrznego. Przegląd literatury oraz obserwacja praktyki wskazują, że w bieżącym nadzorze, audyt wewnętrzny stanowi istotny instrument nadzoru podsektora rządowego.(abstrakt oryginalny)

This is a place and internal audit functions in a system of supervision of the financial sector of the public finances in Poland. The review of literature and data from an area of practice has shown that in the current surveillance system internal audit is an essential instrument for the direct supervision in local government subsector. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czerwiński K, Audyt wewnętrzny. Wydanie II. InfoAudit, Warszawa 2005.
 2. Dolnicki B, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Wyd. AE, Katowice 1993.
 3. Dylewski M, Filipiak B, Gorzałczyńska - Koczkodaj M, Finanse samorządowe narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa 2006.
 4. Filipowicz A, Pojecie i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk- Łódź, 1984.
 5. Glaster J, Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] Prawa konstytucyjne, ( red.) Z. Witkowski, Toruń 2002.
 6. Kiziukiewicz T (red).. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007.
 7. Kostur A (red.). Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Wyd. AE w Katowicach 2007.
 8. Kuc B.R, Kontrola i audyt w sektorze publicznym, Wyd. PTM, Warszawa 2007.
 9. Kurowski L, Ruśkowski E, Sochacka - Krysiak H, Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa,
 10. Mackiewicz M, Malinowska-Misiąg E, Misiąg W, Tomalak M, Budżet i finanse 2006-poradnik dla samorządowców, Municypium SA, Warszawa 2006.
 11. Misiąg W, Coroczne badanie przez Najwyższą izbę Kontroli wykonania budżetu państwa- kontrola czy audyt?. Warszawa, " Kontrola Państwowa" numer specjalny 2002 r.
 12. Płaszczyk A, Audyt wewnętrzny. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 13. Sołtyk P, Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne "Finanse Komunalne 2007, Nr 11.
 14. Sołtyk P, Planowanie audytu wewnętrznego "Wspólnota" - Pismo samorządu terytorialnego w Polsce, 2007, Nr 43.
 15. Winiarska K, Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Warszawa, Difin, 2007.
 16. Winiarska K, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa, Difin 2005.
 17. Winiarska K, Audyt finansowy, InfoAudit, Warszawa 2005.
 18. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 1994, nr 124, poz. 607)
 19. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. nr 78,poz. 483)
 20. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednohty, Dz. U. z2001r.nr 142,poz. 1591)
 22. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity, Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592)
 23. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. m 142, poz. 1592)
 24. Ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 557).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu