BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Oszustwa księgowe i próby przeciwdziałania im
Accounting Frauds and the Efforts to Prevent Them
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 111-124, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Kreatywność, Księgowość
Accounting, Fraud in the financial statements, Creativity, Bookkeeping
Note
streszcz., summ.
Abstract
W referacie zdefiniowano pojęcie "kreatywnej rachunkowości", określono przyczyny i skalę oszustw księgowych, a także główne mechanizmy manipulowania zasobami majątkowymi i strumie­niami przychodów oraz kosztów. Przedstawiono również działania podjęte przez SEC i Kongres Stanów Zjednoczonych Amery­ki (ustawa SOX) w celu przeciwdziałania praktykom kreowania sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The paper contains a definition of the creative accounting, the causes and the range of account- ing frauds, as well as the main methods of manipulation of the company's resources, and flows of revenues and cost. The paper also presents the actions of the Securities and Exchanges Commission and Congress (Sarbanes-Oxley Act) undertaken in order to prevent financial reporting manipulations. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gut P.: Fałszowanie sprawozdań finansowych. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 6.
 2. Gut P.: Kreatywna księgowość sfałszowanie sprawozdań finansowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Jackson C.W.: Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych. Wy­dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Kamela-Sowińska A.: Afery księgowe. Pięć powodów, dla których afery podobne do Enronu będą się zdarzać. "Gazeta Wyborcza" z 12.10.2002 r.
 5. Kamela-Sowińska A.: Skąd się wzięła sprawa Enronu. "Rachunkowość" 2003, nr 4.
 6. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 7. Newman P., Murray M., Eatwell J.: The New Palgrave Dictionary of Money & Finance. Macmillian Press, London 1992.
 8. Stankunowicz E.: 10 sposobów oszukiwania właściciela. "Businessman" luty 2000.
 9. Surdykowska S.T.: Rachunkowość kreatywna aMSR/MSSF. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunko­wości, Warszawa-Pułtusk 2004.
 10. Winiarska K.: Audyt wewnętrzny 2008. Difin, Warszawa 2008.
 11. Winiarska K.: Zastosowanie ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) w audycie wewnętrznym. Zeszyty Nauko­we nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu