BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Mierniki rotacji i ich zastosowanie w pomiarze cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa
Turnover Ratios and their Application in Operating Cycle Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 513-523, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Polityka finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Kapitał obrotowy
Enterprise financial policy, Liquidity management, Working capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji pomiaru cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa, ustalenie zniekształceń w zakresie treści i pojemności stosowanych mierników, a w konsekwencji zdefiniowanie głównych kierunków ich korekty. W pierwszej części opracowania omówiono strukturę cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa oraz jego zastosowanie w kształtowaniu krótkoterminowej polityki finansowej. W rozdziale drugim wskazano na klasyczne mierniki rotacji oraz ich wady i zalety w pomiarze cyklu operacyjnego. Rozdział trzeci to analiza treści i pojemności stosowanych mierników oraz zdefiniowanie głównych kierunków zmian w celu zwiększenia dokładności dokonywanych obliczeń. Ostatnia część artykułu to przykład praktyczny weryfikujący zasięg zniekształceń pomiędzy wynikami klasycznych i zmodyfikowanych szacunków. (abstrakt oryginalny)

The article's objectives are: presentation of a conception of operating cycle measurement in the enterprise, finding distortions in content and capacity of measures and circumscribing main direction of their adjustment. At first, the structure of operating cycle and its implementation in short-term finance policy are reviewed. In the second chapter, author defines classic measures of rotation and their advantages and defects in operating cycle measurement. Third part of the article is an analysis of content and capacity of measures and pointing to the main direction of their adjustment in estimating precision. The last chapter consist of a case study, which verifies distortions between classic and adjusted estimation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bednarski L.: Analiza finansowa E przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2007.
 2. Block S.B., Hirt G.A.: Foundations of Financial Management. IRWIN, Chicago 1997.
 3. Hawkins D.F.: Corporate Financial Reporting and Analysis. IRWIN, Boston 1986.
 4. Jaworski J.: Zapotrzebowanie na gotówkę w małym przedsiębiorstwie. "Controlling i  Rachunkowość Zarządcza" nr 12, Infor, Warszawa 2006.
 5. Jaworski J.: Jak zwiększyć użyteczność sprawozdania finansowego małego przedsiębiorstwa dla jego głównych odbiorców. ,"Rachunkowość" nr 5, Warszawa 2008.
 6. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R.: Jak oceniać firmę. ODDK, Gdańsk 2003.
 7. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstwa. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 8. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2003.
 9. Schall L.D., Haley C.W.: Financial Management. McGraw-Hill, New York 1991.
 10. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997.
 11. Van Horne J.C., Wachowicz J.M.: Fundamentals of Financial Management. Prentice-Hall Int., Englewood Cliffs 1995.
 12. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 76/2002 poz. 694 z późniejszymi zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu