BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w aspekcie kosztochłonności, produktywności i rentowności aktywów
Evaluation of Economic Activity of a Company in Terms of Productivity and Cost Absorptivity of the Assets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 525-532, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kondycja finansowa, Efektywność przedsiębiorstwa, Produktywność, Rentowność, Kosztochłoność
Financial condition, Enterprise effectiveness, Productivity, Profitability, Cost absorptivity
Note
streszcz., summ..
Abstract
Aktywa w przedsiębiorstwie stanowią o kondycji finansowej przedsiębiorstwa i są istotnym elementem w ocenie jego wartości. Efektywność działalności gospodarczej wyrażona poprzez poprawną relację pomiędzy produktywnością, rentownością i kosztochłonnością aktywów jest wynikiem ciągłych poszukiwań racjonalnego wykorzystania poszczególnych elementów majątku przedsiębiorstwa. Badając tego rodzaju zależności, stwarzamy możliwość podejmowania skutecznych decyzji gospodarczych w ramach posiadanych zasobów majątkowych.(abstrakt oryginalny)

Assets in a company determine the financial condition of the company and are the essential element in the evaluation of its value. The effectiveness of economic activity expressed by the proper relation between productivity, profitability and cost absorptivity of the assets is the result of constant searching of the rational use of particular elements of company's property. Examining this kind of relation, we create possibility of taking the effective economic decisions in the frame of possessed property resources. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czerny J.: Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach. Wyższa Szkoła Handlu i  Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 200
  2. . Krajewski M.: Problemy kształcenia studentów w zakresie finansów przedsiębiorstw - zderzenie z praktyką gospodarczą. W: Równi na rynku pracy? Red. J. Fryc. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009.
  3. Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. ODDK, Gdańsk 2008.
  4. Krajewski M.: Kierunki analizy kosztochłonności przychodów ze sprzedaży. W: Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
  5. Krajewski M.: Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  6. Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu