BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zastosowanie modelu Du Ponta w ocenie stopy zwrotu kapitału własnego banku
The Use of the Model Du Ponta in Estimate of Return on Equity Bank
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 555-566, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Bankowość, Banki, Kapitał własny, Stopa zwrotu, Analiza Du Ponta
Banking, Banks, Ownership capital, Rate of return, DuPont analysis
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie zastosowania Modelu Du Ponta w ocenie rentowności kapitału własnego w banku. Weryfikacji dokonano na podstawie ośmiu banków funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce w latach 1997-2007. Zastosowanie Modelu Du Ponta wymagało dostosowania wskaźników tworzących model specyfiki działalności banku. Wyprowadzone wnioski informują, że czynnikiem kształtującym ROE w bankach polskich jest opłacalność sprzedaży.(abstrakt oryginalny)

The performance of use of Model was the aim of article the Du Ponta in estimate of return on equity bank. It the verification was executed was on basis eight banks functioning on Exchange of Valuable Papers in Poland in years 1997-2007. The use of Model Du Ponta required the adaptation of creator the model the patent medicines of activity of bank coefficients. Led out conclusions inform, that factor formative ROE at Polish banks is the profitability of sale.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bień W.: Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego. Difin, Warszawa 1998.
 2. Grzywacz J.: Podstawy bankowości. Difin, Warszawa 2006.
 3. Iwanowicz-Drozdowska M.: Metody oceny działalności banku. Poltex SGH, Warszawa 1999.
 4. Iwanowicz-Drozdowska M.: Ewolucja regulacji E zakresie adekwatności kapitałowej banku. "Bezpieczny Bank" 2004, nr 4.
 5. Iwanowicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2005.
 6. Iwanowicz-Drozdowska M.: Zastosowanie metody EVA do oceny działalności banku. Zeszyt Naukowy KFiZ, SGH "Studia i Prace" nr 17, Warszawa 2000.
 7. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2007.
 8. Jankowska K., Baliński K.: Rachunkowość bankowa. Difin, Warszawa 2006.
 9. Jaworski W.L.: Bankowość. Podstawowe założenia. Poltex, Warszawa 1998.
 10. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Ocena płynności i wypłacalności E banku. W: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. J. Duraj. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 11. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Podstawy analizy finansowej banków i ubezpieczycieli. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2008.
 12. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Rating jako element oceny wstępnej sytuacji finansowej banków. Praca w druku, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 13. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Zastosowanie indeksu nierówności wskaźników ekonomicznych w  ocenie działalności banku. W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Red. S. Wrzosek. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 9 (1209), UE Wrocław 2008.
 14. Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Red. E. Bogacka-Ksiel. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 15. Świderski I.: Sprawozdawczość finansowa banków i instytucji finansowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 16. Wąsowski W.: Ekonomika i finanse banku komercyjnego. Difin, Warszawa 2004.
 17. Wójcik J.: Rezerwy w bankach. Teoria i praktyka. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 18. Współczesna bankowość. Red. M. Zaleska. Tom I. Difin, Warszawa 2007.
 19. Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu