BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambroziak Michał (Uniwersytet Warszawski)
Title
Międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej dla mśp a "pełne" mssf - analiza porównawcza wybranych zagadnień
International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities Versus "Full" IFRS: Comparative Analysis of Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 9-21, Rys., bibliogr. poz. 7
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość
Small business, Financial reporting, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy porównawczej dwóch proponowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) zestawów standardów sprawozdawczości finansowej, a mianowicie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP) oraz tzw. "pełnych" Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Przeprowadzona w artykule analiza ma charakter ogólny - jej celem jest zatem: porównanie postanowień założeń koncepcyjnych obu źródeł standaryzacji, a także porównanie ogólnego podejścia do problemu standaryzacji prezentowanego przez oba analizowane systemy. W opinii autora artykułu, analizowane systemy standaryzacji, mimo, iż mają wspólne korzenie (są opracowywane przez tę samą instytucję - IASB), znacząco się od siebie różnią, zaś różnice wynikają z faktu, że standardy te adresowane są do odmiennych grup jednostek gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The object of the paper is to carry out a comparative analysis of the two sets of financial reporting standards proposed by the International Accounting Standards Board (IASB), namely: the Exposure Draft of the proposed International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities and the full International Financial Reporting Standards. The analysis has a general character - its objects are: to compare the conceptual assumptions of both standardization systems and to compare the general approaches to the problem of the standardization presented by those systems. In the opinion of the author, the compared standardization systems, despite being drawn up by the same institution (IASB), are different - the differences are a consequence of the fact that those standards are directed to different groups of entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Basis for Conclusions on Exposure Draft. IFRS for Smali and Medium-sized Entities. lASB, London 2007 [w:] www.iasb.org.
  2. Discussion Paper: Preliminary Views on Accounting Standards for Smali and Medium-sized Entities. lASB, London 2004 [w:] www.iasb.org.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007. lASB, SKwP, London, Warszawa 2007.
  4. Pokojska A.: Nowa księgowość dla firm. "Gazeta Prawna" 2007, nr 172 (2042).
  5. Projekt Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP. lASB, London 2007 [w:] www.iasb.org.
  6. Statement of Financial Accounting Concepts No. 7 [w:] www.fasb.org.
  7. Statement of Financial Accounting Concepts No. 2 [w:] www.fash.OTg.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu