BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Astapczyk Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Title
Istota polityki bilansowej
The Essence of Accounting Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 23-31, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Bilans, Polityka rachunkowości, Polityka bilansowa
Balance sheet, Accounting policy, Balance sheets policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Oddziaływanie na poszczególnych uczestników otoczenia firmy w celu realizacji polityki ekonomicznej jest dziś nierozłącznym elementem zarządzania przedsiębiorstwem XXI wieku. Polskie prawo bilansowe, z jednej strony, zawiera regulacje w zakresie budowy i funkcjonowania rachunkowości, z drugiej zaś, stwarza możliwości wyboru rozwiązań wariantowych i pozostawia jednostkom pola swobodnego działania w ramach polityki rachunkowości. W dobie silnie rozwiniętej konkurencji wykorzystanie materialnych, formalnych i czasowych narzędzi polityki bilansowej pozwala na pożądane kształtowanie aktywów trwałych i obrotowych, kapitału własnego i zobowiązań, i w ten sposób odgrywa istotną rolę w pozyskiwaniu nowych klientów, pracowników, czy w walce o przetrwanie na rynku.(abstrakt oryginalny)

Influencing individual participants of the company environment to execute the economic policy is today an inseparable element of managing the company of the 21st century. Polish balance law, on the one hand, includes regulations concerning the structure and the functioning of accounting; on the other hand, it creates possibilities of choosing variant solutions and leave the individuals room for manoeuvre within the framework of the accounting policy. With strongly developed competition, the using of the material, formal and time tools of balance policy allows to shape fixed and circulating assets, ownership capital and commitments. In this way, it plays a key role in gaining new customers and employees and in fighting for survival in the market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cebrowska T.: Dylematy polityki bilansowej, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 690, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
  2. Czubakowska K.: Polityka bilansowa. "Zeszyty metodyczne rachunkowości", 2000, nr 10.
  3. Kamiński R: Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstw. Ars boni et aeąui, Poznań 2003.
  4. Sawicki K.: Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą[red:], Polityka bilansowa i analiza finansowa. Ekspert, Wrocław 2001.
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 113, poz. 1186 z późniejszymi zmianami).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu