BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartini-Twardowska Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Twardowski Zbigniew (CONSORG SA,)
Title
Proces konsolidacji budżetów finansowych w strategicznym zarządzaniu grupą kapitałową
Financial Budgets Consolidations Process In Strategic Management of Capital Groups
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 613-627, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Grupa kapitałowa, Konsolidacja przedsiębiorstw, Analiza finansowa
Strategic management, Capital group, Consolidation of companies, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W strukturze procesów zarządczych grupy kapitałowej konsolidacja budżetów stanowi jeden z ważniejszych podprocesów zarządzania strategicznego. Podproces ten odpowiedzialny jest za efektywne monitorowanie realizacji celów strategicznych. Krytyczną fazą procesu konsolidacji budżetów finansowych grupy kapitałowej może stać się faza planowania zdarzeń podlegających wyłączeniom konsolidacyjnym. Nie mniej ważne jest samo podejście do konsolidacji danych finansowych, rzutujące bezpośrednio na porównywalność odchyleń w kolejnych okresach sprawozdawczych. Monitoring odchyleń oraz wczesne ostrzeganie o zagrożeniach jest najbardziej rozbudowaną fazą procesu konsolidacji, wymagającą rozpatrzenia wielu wzajemnie przenikających się podprocesów. Analiza decyzyjna w ramach każdej fazy procesu konsolidacji budżetów musi być skoncentrowana na kluczowych obszarach aktywności gospodarczej jednostek zależnych. Każdy z obszarów musi być opisany modelami wskaźnikowymi umożliwiającymi: (1) ocenę stanu realizacji budżetu w jednostkach grupy kapitałowej, (2) rozpoznanie ewentualnych zagrożeń oraz identyfikację przyczyn odchyleń, a także (3) określenie ich znaczenia dla skonsolidowanych wyników grupy kapitałowej i ostatecznie (4) ocenę skutków decyzji podjętych wcześniej przez spółki. (abstrakt oryginalny)

One of the most important strategic management process among administrative processes in a capital group is the budget consolidation. This process is responsible for effective monitoring of strategic objectives fulfillment. The critical phase of budget consolidation in a capital group is planning events that can later lead to consolidation exemptions. No less important is the approach to consolidation of financial data itself as it affects the comparability of deviations in subsequent reporting periods. Monitoring deviations and early warning threat identification is the most extensive phase of the consolidation process, as it requires consideration of many of the interpenetrating processes. Decision analysis within each phase of the budget consolidation must be focused on key areas of economic activity of subsidiaries. Each of the areas have to be described by indicator models which allow evaluation of budget execution in subsidiaries, identification of potential threats, causes of deviations and their significance to consolidated results of the group. They help to assess the impact of decisions previously taken by the company. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Zarządzanie strategiczne. Teoria i praktyka. Red. K. Koźmiński, W. Piotrkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 2. Lutter M., Scheffler E., Schneider U.: Handbuch der Konzernfinanzierung. Dr. Otto Schmidt Verlag, Koln 1998.
 3. Simon H.A.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. PWE, Warszawa 1982.
 4. Stolecki G., Szary M., Twardowski Z: Wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania z bazą wiedzy jako narzędzie wspomagania decyzji ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskigo, Szczecin 2002.
 5. Turban E., Aronson J.E.: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall Int. Upper Saddle River, NJ 2001.
 6. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą. W: Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania. T. 1. Red. Z. Twardowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 7. Twardowski Z., Stanek S.: W poszukiwaniu efektu synergii. Computerworld Polska, raport specjalny BI w systemach ERP, 46/839, grudzień 2008.
 8. Wartini-Twardowska J: Konsolidacja sprawozdań finansowych w procesie analizy rentowności kapitału własnego i wyceny wartości dwupoziomowej grupy kapitałowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 9. Wartini-Twardowska J., Twardowski Z.: Systemowe ujęcie procedur monitorowania wartości w  zarządzaniu strategicznym złożoną organizacją gospodarczą. W: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 10. Wartini-Twardowska J., Kowal R., Golis W., Twardowski Z.: Modelowanie procesów decyzyjnych E kształtowaniu strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2006
 11. . Wartini-Twardowska J., Twardowski Z.: Kierunki wykorzystania analizy przyczynowej E modelowaniu strategii stabilnego wzrostu grup kapitałowych. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu