BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcikowski Rafał (Politechnika Łódzka), Blachowski Damian (Politechnika Łódzka)
Title
Opcje toksyczne - koszmar polskich spółek giełdowych
Toxic Options- Polish Stock Companies' Drama
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 125-134, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Toksyczne opcje walutowe, Opcje, Rynki giełdowe, Kryzys finansowy
Toxic currency options, Options, Stock markets, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Referat ten nawiązuje do problemu, jaki spotkał co czwartą spółkę giełdową pod koniec ubie­głego roku, a mianowicie do problemu toksycznych opcji walutowych. W referacie znajduje się wyja­śnienie powstałego problemu, tzn. w jaki sposób firmy posługiwały się opcjami walutowymi i jakie są przyczyny ogromnych strat, jakie spółki poniosły na tych opcjach. Oprócz tego referat zawiera omó­wienie specyfiki opcji walutowej oraz jej poprawnego zastosowania, a także propozycje innych strate­gii dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem opcji walutowych w celu uniknięcia w przyszłości podob­nych problemów. Na zakończenie referatu opisane są możliwe skutki spekulacji walutami, a w podsu­mowaniu znajduje się aspekt psychologiczno-społeczny podejmowania ryzyka spekulacyjnego. (abstrakt oryginalny)

This paper refers to a problem faced by every fourth stock company at the end of last year, namely an issue of toxic currency options. In this report we find an explanation of the mentioned prob­lem, i.e. how companies used currency options and what are the causes of the enormous losses that companies hit on these options. Moreover this paper provides an overview of the specification of currency option and its proper application as well as suggestions of other strategies for companies with use of currency options in order to avoid similar problems in the future. At the end of the paper the possible effects of currencies' speculations are described. In the summary there is a psycho-social aspect of speculative risk taking. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warsza­wa 1998.
  2. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
  3. Wrześniak M., Iwaniuk W.: Polskie firmy mogą stracić miliardy złotych. "Rzeczpospolita" 2008, nr 282.
  4. Zatoński K.: Nadzór ukarze milczące spółki. "Puls Biznesu" 2009, nr 16.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu