BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Dywidendowe strategie inwestycyjne
Dividend Investment Strategies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 135-145, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Dywidenda, Inwestycje, Inwestycje długoterminowe
Dividend, Investment, Long-term investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja i ocena skuteczności strategii inwestycyjnych, których podsta­wę decyzji o kupnie akcji stanowią dywidendy. Problematyka ta nabiera znaczenia w sytuacji długotr­wałego spowolnienia gospodarczego i kryzysu na rynkach finansowych. Wywody teoretyczne zilustro­wano przykładami, opierając się na informacjach z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z analizy wynika, że same dochody z dywidend nie gwarantują wysokich stóp zwrotu. Jednak inwe­stycje w akcje spółek płacących regularnie dywidendy są atrakcyjne z uwagi na korzystne, w porów­naniu z przeciętnymi, kształtowanie się kursów giełdowych. (abstrakt oryginalny)

The aim this paper is to present and to assess the efficiency the dividend based investment strat- egies. Its very important in long term economic slow down and financial crisis. The theoretical con- siderations are illustrated by examples based on the information from the Warsaw Stock Market. The analysis shows, that the very income from dividends does not quarantined investors a high rat of re­turn. However, investing in shares of companies paying dividends regularly are attractive due to prof- itable stock market rates. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gordon M.: Dividends, Earnings and Stock Process. "The Review of Economics and Statistics" 1959, Vol. 41.
  2. Gordon M., Shapiro E.: Capital eąuipment analysis: the reąuired rate of profit. "Management Scien­ce" 1956.
  3. Kuchciak M.T.: Psy WIG-u, czyli wszystko o dywidendach. "Parkiet" 2001, nr 129.
  4. Lintner J.: Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes. "American Review Papers and Proceedings" 1956, Vol. 46.
  5. Miller M., Modigliani R.: Dividendpolicy, Growth and the Valuation of Shares. "Journal of Business" 1961, Vol. 34.
  6. Nacewski J., Zabielski K.: Funkcjonowanie rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2000, s. 149.
  7. Sierpińska M.: Polityka dywidend współkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza­wa 1999.
  8. Zielińska U.: 6 miliardów złotych na dywidendę. "Parkiet" 2005, nr 47.
  9. Zielińska U.: Dywidendowe spółki rekomendacją na dłuższą recesję. "Parkiet" 31.12.2008-4.01.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu