BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędzki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań
Components of Cash Flow Statement in Bankruptcy Modeling : State of Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 629-639, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne
Enterprises bankruptcy forecasting, Cash flows
Note
streszcz., summ..
Abstract
Modelowaniu upadłości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem przepływów pieniężnych poświęca się w literaturze światowej stosunkowo mało uwagi w porównaniu do wskaźników finansowych bazujących na tradycyjnej sprawozdawczości memoriałowej. W artykule omówiono stan badań nad tym problemem. Określono pewne cechy komponentów rachunku przepływów pieniężnych potencjalnie umożliwiające efektywne prognozowanie upadłości. Cytowane badania sugerują, że komponenty te mogą być alternatywą wskaźników kasowych, jakkolwiek właściwe ich wykorzystanie w ramach tzw. analizy przepływów pieniężnych nie było przedmiotem modelowania bankructwa. Nieliczne badania wskazują na istotne znaczenie zmian przepływów w czasie oraz na powiązanie przyczynowo-skutkowe komponentów rachunku przepływów. (abstrakt oryginalny)

Bankruptcy modeling on a base of cash flow statement is rather neglected in world economic literature comparing to literature on financial ratios computed on traditional financial statements. In the paper it is summarized a state of research on this problem. Some characteristic of components of cash flow statement was presented which could be potentially involved in effective bankruptcy prediction. Cited research shows that these components can be seen as alternative of cash flow ratios although proper usage of these components in the form of so called "cash flow signs analysis" was not a subject of bankruptcy modeling. Not so many research suggest that time series change of cash flow can be essential and also cause-effect relations can be important. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dambolena I., Khoury S.: Ratio Stability and Corporate Failure. "Journal of Finance" 1980, nr 4.
 2. Eljasiak E., Parteka W.: Przepływy gotówkowe. Ustalanie, planowanie, analiza, zarządzanie. OODK, Gdańsk 1999.
 3. Gentry J., Newbold P., Whitford D.: Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Components. "Journal of Accounting Research" 1985, nr 1.
 4. Uchwała nr 5/03 z 22 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", Dz.Urz. MF nr 12, poz. 69.
 5. Laitinen E.: Traditional Versus Operating Cash Flow in Failure Prediction. "Journal of Business Finance & Accounting" 1994, marzec.
 6. Maślanka T.: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. CH Beck, Warszawa 2008.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. International Accounting Standards Committee Foundation, Londyn 2007.
 8. Rujoub M., Cook D., Hay L., Using Cash Flow Ratios to Predict Business Failures, "Journal of Managerial Issues" 1995, nr 1.
 9. Śnieżek E.: Jak korzystać z rachunku przepływów pieniężnych? "Rachunkowość" 2008, nr 1.
 10. Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza przepływów pieniężnych. "Rachunkowość" 1993, nr  11.
 11. Waśniewski T., Skoczylas W.: Znowelizowana ustawa o rachunkowości a analiza finansowa. "Rachunkowość" 2002, nr 10.
 12. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 13. Wędzki D.: Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008a, nr 2.
 14. Wędzki D.: Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych. "Ekonomista" 2008b, nr 5.
 15. Wędzki D.: Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, nr 15 (71).
 16. Wędzki D.: Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005a, nr 5.
 17. Wędzki D.: Zastosowanie logitowego modelu upadłości. "Ekonomista" 2005b, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu