BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernacki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ opodatkowania na finansową opłacalność stosowanych instrumentów zabezpieczających
Taxation's Influence on Financial Profitability of Collateral Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 187-195, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Opodatkowanie, Instrumenty finansowe, Zabezpieczenie przed ryzykiem
Taxation, Financial instruments, Hedge against the risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stosowanie instrumentów zabezpieczających zmienność kursów walutowych powinno być przedmiotem analizy zarówno w płaszczyźnie finansowej, jak też prawnopodatkowej. Wpływ przepi­sów prawa podatkowego może nieść ze sobą istotne konsekwencje zwiększające zarówno koszt, jak też ryzyko stosowania określonego zabezpieczenia. Artykuł, stawiając tezę o wyższym dla przedsię­biorcy podatkowym ryzyku ustanowionego zabezpieczenia, dąży do falsyfikacji tego założenia poprzez szczegółową analizę obowiązujących przepisów z uwzględnieniem praktyki ich stosowania.(abstrakt oryginalny)

The most popular form of collateral of the currency's volatility are forwards and options. Both of them are analyzed in practice only in the financial way, but it is needful to precise also their tax consequences. The thesis of this article underlines that taxation of such instruments may provide to higher costs of the transaction. This thesis is verified on the basis of the tax regulations and practice of applying them by tax authorities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Decyzja Izby Skarbowej z 30 czerwca 2006 r., PD I-42181/I/7/MC/06.
 2. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, War­szawa 1999.
 3. Jajuga K.: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Nieborak T.: Pochodne instrumenty finansowe. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 5. Pismo z 25 września 2007 r., Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1471/DPR1/423- 103/07/MK/1.
 6. Pismo z 29 marca 2007 r., Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 1473/847/KDO/423/1/ 07/JŻ.
 7. Pismo Izby Skarbowej w Katowicach z 29 września 2008 r., IBPB1/415-528/08/MW (KAN-6757/07/08).
 8. Pismo Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 października 2008 r., ILPB3/423-461/08-3/ŁM.
 9. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Red. J. Marciniuk. Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2007.
 10. Pyzel B.: Opodatkowanie instrumentów finansowych. Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2007.
 11. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznym, DzU nr 80, poz. 350 ze zm.
 12. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 21, poz. 86 ze zm.
 13. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU nr 86, poz. 959 ze zm.
 14. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU nr 54, poz. 535 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu