BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Racjonalna polityka w zakresie tworzenia portfela reasekuracyjnego jako jedno z wewnętrznych uwarunkowań rozwoju działalności reasekuracyjnej w Polsce
A Rational Policy of Creating a Reinsurance Portfolio as One of an Inner Conditions of the Reinsurance Activity Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 709-720, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Reasekuracja, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Insurances, Reinsurance, Management of investment portfolio
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł zawiera próbę zdefiniowania wpływu polityki w zakresie kształtowania portfela reasekuracyjnego na rozwój reasekuracji w Polsce. Analizie poddano zbiór składki przypisanej brutto z działalności pośredniej polskich zakładów ubezpieczeń działających w dziale II oraz wskaźniki szkodowości. Ponadto odrębnej analizie w tym zakresie poddano jedynego polskiego reasekuratora - Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA oraz zjawisko retrocesji występujące na polskim rynku ubezpieczeniowo-reasekuracyjnym. Całość zakończono podsumowaniem. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to define an influence of the policy of creating reinsurance portfolio on the reinsurance development in Poland. A set of gross attributed premiums from an indirect activity of Polish insurance companies operating in the second department and damage indexes have been analyzed. Moreover, the only Polish reinsurance company, Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA (a joint-stock company), has been analyzed in this scope. Also a phenomenon of retortion occurring on the Polish insurance-reinsurance market has been discussed. The study was ended with a summary. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Antus A.: Umowa reasekuracyjna - kalkulacja składki. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2001, nr 5¬6.
 2. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1996.
 3. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1995. Biuro Nadzoru i Statystyki, Warszawa 1996.
 4. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1996. Biuro Nadzoru i Statystyki, Warszawa 1997.
 5. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1997. Biuro Nadzoru i Statystyki, Warszawa 1998.
 6. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1998. Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 1999.
 7. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1999. Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 2000.
 8. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 2000. Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 2001.
 9. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 2001. Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 2002.
 10. Jarmuszczak K.: Komu jest potrzebne Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne. "Asekuracja i  Reasekuracja" 1998, nr 5.
 11. Raport roczny PTR SA 1997-2006.
 12. Rocznik Komisji Nadzoru Finansowego 2006.
 13. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za rok 2002. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i  Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2003.
 14. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za rok 2003. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i  Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2004.
 15. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za rok 2004. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i  Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2005.
 16. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za rok 2005. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i  Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu