BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Regulacje w dobie kryzysu: nadzór, normy ostrożnościowe i rachunkowość
Regulation in the Crisis Era: Supervision, Prudencial Norms and Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 743-760, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kryzys finansowy, Sprawozdanie finansowe, Kryzys subprime
Accounting, Financial crisis, Financial statements, Subprime crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracowaniu przeprowadzono analizę wybranych regulacji w kontekście kryzysu subprime. Rozważania dotyczą trzech sfer przepisów: nadzoru nad rynkiem finansowym, bankowych norm ostrożnościowych oraz rachunkowości i sprawozdawczości. Wskazano, że dla zachowania stabilności systemów finansowych decydujące znaczenie mają nie tylko regulacje prawne, ale nade wszystko samoregulacja oraz rozważna i odpowiedzialna postawa wszystkich uczestników procesów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The paper analysis chosen regulations in the context of subprime crisis. Deliberation concerns three areas of regulations: supervision over financial market, banking prudential norms, accounting and reporting. It is stressed that in order to assure financial system stability, regulations are not sufficient: self-regulation, prudent and responsible behavior of all economic processes participants are crucial.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altman E.I., Saunders A.: An analysis and critique of BIS proposal on capital adequacy and ratings."Journal of Banking & Finance" 2001, Vol. 25, nr 1.
 2. BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised frame- work. Comprehensive Version. BIS, Basel, June 2006.
 3. Dziekoński P.: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. "Materiały i Studia" Zeszyt nr 164, NBP, Warszawa, czerwiec 2003.
 4. FASB Staff Position SOP 94-6-1, Term of Loan Products That May Give Rise to a  Concentration of Credit Risk, 19.12.2005.
 5. FASB, Invitation to Comment: Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments. Financial Accounting Series, nr 1560-100, 28.03.2008.
 6. FASB, SFAS157 - Fair Value Measurements, September 2006.
 7. IASB, Discussion Paper: Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments, March 2008.
 8. Iwanicz-Drozdowska M.: Bezpieczeństwo usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 9. Iwanicz-Drozdowska M.: Systemy oceny instytucji finansowych. "Bezpieczny Bank" 2002, 2/3 (17/ 18).
 10. Jagtiani J., Kolari J., Lemieux C., Shin H.: Early warning models for bank supervision: simpler could be Belter. "Economic Perspectives", 3Q/2003, Federal Reserve Bank of Chicago
 11. Leone M.: What's Wrong with Subprime Accounting?, www.cfo.com, 28.04.2008.
 12. Marcinkowska M.: Identyfikacja zagrożeń wypłacalności banku. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2005, nr 29 (85).
 13. Memorandum of Understanding on cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the European Union on cross-border financial stability. 1 June 2008, ECFIN/CEFCPE(2008)REP/53106 REV REV, Brussels, www.ecb.europa.eu.
 14. Pawłowicz L.: Transgraniczna integracja nadzoru bankowego. W: Niebieska księga PFSL 2003, część V - Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej. PFSL, 2003.
 15. Reason T.: FASB on Subprime: " We Warned You", www.cfo.com, 1.05.2008.
 16. Sahajwala R., Van der Bergh P.,: Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems. BIS Working Papers nr 4, BIS, Basle, December 2000.
 17. Sinkey J.F. Jr: Commercial Bank Financial Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
 18. Solarz J.K.: Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. LAM - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2005.
 19. Stefański M.: Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków. NBP, "Materiały i Studia". Zeszyt nr 212, Warszawa, grudzień 2006.
 20. The New Basel Capital Accord. Red. B.E. Gup. Thomson, New York 2004.
 21. Ustawa z 7 listopada 2008 o Komitecie Stabilności Finansowej, DzU nr 209, poz. 1317.
 22. Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu