BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tworek Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Ryzyko w zarządzaniu rzeczowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi przedsiębiorstw
The Risk in the Project Management of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 773-786, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Projekty inwestycyjne, Ryzyko, Zarządzanie inwestycjami
Investment project, Risk, Management of investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ryzyko stanowi jeden z elementów w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwach. Ważne jest, aby za każdym razem podjąć próbę jego zarządzania. Menedżerowie projektów w pierwszej kolejności winni zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka, jakie mogą wystąpić w procesie zarządzania projektami, a następnie skwantyfikować ryzyko. W rzeczowych inwestycjach przedsiębiorstw, ryzyka nie zawsze można całkowicie uniknąć, należy więc za każdym razem skutecznie na nie reagować. Celem referatu jest omówienie wybranych kwestii z zakresu problematyki ryzyka, które zawsze pojawia się w przedsiębiorstwach w czasie zarządzania projektami. (abstrakt oryginalny)

The risk is one of the elements in the project management of companies. It's important to always make an attempt to manage it. First of all project managers should identify all possible factors of the risk, which may appear in the project management process and then quantify the risk. In projects the risk not always may be fully avoided, so there is a need to respond to it efficiently. The aim of this paper is to discuss selected and most frequent aspects of project risk management in companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aba-Bulgu M., Islam N.M.S.: Corporate crisis and risk management. Modelling, strategies and SME application. International Business and Management. Oxford 2007.
 2. Al Khattab A., Anchor J., Davies E.: Managerial perceptions of political risk in international projects. "International Journal of Project Management" 2007, Vol. 25, nr  7.
 3. Caron F., Fumagalli M., Rigamonti A.: Engineering and contracting projects: A value at risk based approach to portfolio balancing. "International Journal of Project Management" 2007, Vol. 25, nr 6.
 4. Chinyio E., Fergusson A.: A construction perspective on risk management in public-private partner- ship. Public-Private Partnerships. Managing risks and opportunities. Red. A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcastle. Blackwell Publishing, Oxford 2003.
 5. Chong Y.Y., Brown M.E.: Zarządzanie ryzykiem projektu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 6. Cwynar A., Cwynar W.: EVA a kreacja wartości dla akcjonariuszy. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 7. Cwynar A., Cwynar W.: Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablowski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 8. Dallas F.M.: Value & Risk Management. A Guide to best practice. Blackwell Publishing, Oxford 2006.
 9. El-Sayegh M.S.: Risk assessment and allocation in the UAE construction industry. "International Journal of Project Management" 2008, Vol. 26, nr 4.
 10. Gitman J.L.: Principles of Managerial Finance. Pearson International Edition. Boston 2006.
 11. Gardiner D.P.: Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave MACMILLAN, New York 2005.
 12. Henzel H., Tworek P.: Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa wyznacznikiem wzrostu jego wartości. W: Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. Red. H. Henzel. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 13. Hillson D.: The AMA Handbook of Project Management. Red. P.C. Dinsmore, J. Cabanis- Brewin. American Management Association AMA. New York 2006.
 14. Jajuga K.: Enterprise risk - systematization and implementation issues. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 15. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Project Management Institute, Inc. PMBOK® Guide 2000 Edition.
 16. Korombel A.: Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej - metoda project finance. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 17. Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w  Katowicach, Katowice 2001.
 18. Moeller R.R.: Understanding the New Integrated ERM Framework. COS Enterprise Risk Management. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2007.
 19. Pinto K.J.: Project Management. Achieving Competitive Advantage. Pearson Education, Inc., New Jersey 2007.
 20. Pomykalska B.: Wpływ inwestycji na wartość przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 10.
 21. Risk and Quality Management System. Published by National Association of Theatre Nurses 2002.
 22. Rogowski W.: Rachunek efektywności inwestycji. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 23. Schieg M.: Post-mortem analysis on the analysis and evaluation of risks in construction project management. "Journal of Business Economics and Management" 2007, Vol. VIII, nr  2.
 24. Staniec I.: Systemy zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 25. Tworek P.: Podział ryzyka w procesie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle badań ankietowych. W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty. Red. H. Henzel. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 26. Well-Stam van D., Lindenaar F., Kinderem van S., Bunt den van B.: Project Risk Management. An essential tool for managing and controlling projects. KOGAN PAGE, London- Sterling, 2004.
 27. Wideman M.R.: Project & Risk Management. A Guide to Managing Project Risks & Opportunities. Project Management Institute, Newtown Square 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu