BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatkowe aspekty sponsoringu
Tax Aspects of Sponsoring
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 15-28, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, System podatkowy, Sponsoring
Accounting, Tax system, Sponsoring
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednostki gospodarcze funkcjonujące w gospodarce rynkowej wykorzystują różne formy reklamy i promocji. Jedną z tych form coraz częściej jest sponsoring. Istnieją różne rodzaje i formy sponsoringu, dlatego firmy, które decydują się na korzystanie z tej formy promocji, powinny najpierw dokładnie określić cel jaki chcą osiągnąć, a następnie zintegrować przedsięwzięcie sponsoringowe ze swoim całościowym programem promocyjnym. W artykule omówiono istotę i rodzaje sponsoringu, korzyści, jakie może on przynieść dla stron umowy sponsoringowej a także niektóre podatkowe skutki sponsoringu. (abstrakt oryginalny)

The economical units which function in market economy use different forms of advertising and promotion. One of these forms is sponsorship. There exist different kinds and forms of sponsorship, and for that reason companies which decide to use this form of promotion, should exactly define the goal, which they want to achieve, and next integrate sponsorship with their whole promotion programme. The article shows essence and kinds of sponsorship, and profits, which could be beneficial for partners in sponsorship, and some tax effects of sponsorship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buczkowska A.: Sponsoring, w: Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007.
 2. Jankowska U.: Podatkowe aspekty sponsoringu, "Ekspert księgowy" 2005 nr 6.
 3. Knopp G.: Sponsoring jako element strategii promocyjnej przedsiębiorstwa, w: System informacji marketingowej a decyzje rynkowe przedsiębiorstwa - wybrane problemy, AE, Katowice 1998.
 4. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,wyd.XVI, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 5. Orżewski W.: Reklama i prawo. Poradnik, Inicjał S.C., Warszawa 1997.
 6. Sawicki K.: Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą, w: Polityka bilansowa i analiza finansowa, nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2001.
 7. Stecki L.: Sponsoring, TNOIK, Dom organizatora, Toruń 2000.
 8. Sznajder A.: Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press, Warszawa 1997.
 9. Wójcik K.: Public Relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz U z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz U z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz U Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu