BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sposoby wyceny aktywów i pasywów jako podstawa zasady ostrożności
The Assets' and Liabilities' Valuation Methods as a Base of Conservative Estimation Rule
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 29-39, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wycena aktywów i pasywów, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Teoria rachunkowości
Accounting, Valuation of assets and liabilities, International Financial Reporting Standard, Accounting theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zasada ostrożności jest jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości przedstawionych w ustawie o rachunkowości. Ma ona szczególne znaczenie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, a zwłaszcza przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. W artykule wskazano istotę zasady ostrożności w zakresie wyceny aktywów i pasywów w myśl ustawy o rachunkowości oraz dokonano odpowiedniej interpretacji w odniesieniu do wyceny wymienionych składników majątku. (abstrakt oryginalny)

The conservative estimation rule is one of superior principle presented in The Accounting Act. When the financial statement is made this rule has a peculiar meaning, especially in the aspect of assets' and liabilities' valuation at the balance sheet date. In the article, the essence of the conservative estimation rule is presented as well as the interpretation of listed property components valuation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa IV nr 78/660/EWG z 25 lipca 1978 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, zmieniona Dyrektywą nr 2006/46/WE z 14 czerwca 2006 roku (DzUrz.UE z 16 sierpnia 2006 r. L 224).
  2. Hendrikson E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2008 r., nr 63, poz. 393.)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu