BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane zagadnienia dotyczące ustalania wyniku finansowego
Selected Issues Related to Determining a Financial Result
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 53-66, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wynik finansowy, Pomiar i wycena w rachunkowości, Teoria wartości
Accounting, Financial performance, Measurement and valuation in accounting, Value theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na następujące pytania: 1) co to jest wynik finansowy (zysk / strata)? 2) czy zmiany sprawozdawczości finansowej (wycena w wartości godziwej, stosowanie profesjonalnych osądów) powodują, że wynik finansowy jest obiektywnym i wiarygodnym miernikiem oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw? 3) jakie mogą być koncepcje pomiaru wyniku? 4) jaki jest wpływ teorii wartości na ustalanie wyniku finansowego? (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to answer the following questions: 1) what is a financial result (profit / loss)? 2) do changes in financial reporting (fair value valuation, using a professional judgment) cause that a financial result is an objective and reliable indicator of the assessment of the enterprise activities? 3) what are the concepts of measuring the financial result? 4) what is the influence of the value theory on determining the financial result? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bonham M., Curtis M., Dawies M. i inni: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. Tom 1, LexisNexis, Warszawa 2006.
 2. Deleney P. i inni: GAAP 2002, Interpretation and Application of Generally Accepted Ac- counting Principles, J. Wiley & Sons, New York 2002.
 3. Dobija D., Hołda A.: Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa, w: Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 4. Dobija M.: Koncepcje pomiarowe i podstawowe zasady rachunkowości finansowej w relacji do ustawy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 504, Kraków 1998.
 5. Fedak Z.: Utrata wartości aktywów, "Rachunkowość" 2006, nr 9.
 6. Gierusz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. ODDK, Gdańsk 2005.
 7. Gmytrasiewicz M.: Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 8. Hendriksen E., van Breda M.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Ijiri Y.: The Foundation of Accounting Measurement. Scholars Book, Texas 1967.
 10. Kamela - Sowińska A.: Rachunkowość na zakręcie, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 11. Kawa M.: Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 11 (67), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002.
 12. Micherda B.: Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego. "Forum rachunkowości" 2007, nr 1.
 13. Samelak J.: Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace habilitacyjne nr 12, Poznań 2004.
 14. Schmalenbach E.: Dynamische Bilanz. Wyd. V, Lipsk 1931.
 15. Turyna J.: Standardy sprawozdawczości finansowej. Difin, Warszawa 2006.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 17. Walińska E: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 18. Współczesne problemy rachunkowości. Red. A. Jaruga, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu