BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habelman Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zastosowanie strategicznej karty wyników w controllingu
Usage of Balanced Scorecard in Controlling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 67-78, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie, Controlling, Strategiczna Karta Wyników
Management, Controlling, Balanced Scorecard (BSC)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Strategiczna Karta Wyników należy do nowoczesnych systemów zarządzania strategicznego w jednostce gospodarczej. Dzięki swoim zaletom umożliwia przedsiębiorstwu prezentację i ocenę dokonań w czterech komplementarnych płaszczyznach, równoważąc sprzeczne ze sobą cele, finansowe z niefinansowymi, długookresowe z krótkoterminowymi czy obiektywne z subiektywnymi. Pozwala zintegrować myślenie strategiczne z codziennością firmy, stanowiąc podstawę systemu zarządzania ukierunkowanego na realizację strategii. Balanced Scorecard doskonale uzupełnia controlling koncentrując swoją uwagę na realizacji zarówno planów strategicznych jak i operacyjnych.(abstrakt oryginalny)

Strategic Card of Results belongs to progressive systems of strategic management in an enterprise. Thanks to its advantages it enables an enterprise to present and evaluate achievments on four complementary levels, counterbalancing contradictory goals, financial with non financial ones, long term with short term ones or objective with non objective ones. It allows to integrate strategic thinking with everyday life of an enterprise, constituting a base for management system directed towards realization of a strategy. The Balanced Scorecard perfectly supplements controlling by concentrating its attention on realization of both strategic as well as operational plans.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDiK, Gdańsk 2004.
  2. Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  3. Olech S., Od drogi do Balanced Scorecard, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2002, nr 2.
  4. Skowrońska-Mielczarek A, Leszczyński Z., Controlling-analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
  5. Sobańska I., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu