BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czemiel-Grzybowska Wioletta (Politechnika Białostocka)
Title
Inwestycje solidarne jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej
Solidare Investemts - Financing a Social Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 231-243, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Inwestycje, Źródła finansowania, Ekonomia społeczna
Investment, Source of financing, Social economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja ekonomii społecznej odnosi się do zorganizowanych działań, które obejmują szero­kie spektrum działalności gospodarczej, która skierowana jest na realizowanie zadań społecznych, ale uwzględnianie także ekonomicznego efektu działalności. Działania te oparte są najczęściej na dobro­wolnym uczestnictwie, członkostwie i zaangażowaniu takich osób. Głównym celem jest dobro publicz­ne lub członkowie danej organizacji, a nie zysk. Jednak niepowszechny typ organizacji działalności gospodarczej w formach organizacyjnych oferowanych w ramach ekonomii społecznej sprawiają, że podmioty tego sektora mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania.(abstrakt oryginalny)

The concept social economy refers to organised activities which primarily aim at serving the community. Most are based on voluntary participation, membership and commitment. The main driv- ing force of the Social Economy is the benefit of the public or the members of a particular associa­tion, and not the profit motive. However, social economy organisations present particular and distinc- tive characteristics which may make it more difficult for them to achieve access to external finance. Such a market failure would provide the rationale for a policy debate about the financing of social economy organisations and for interventions to create and resource special financial vehicles for the social economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Anheier, Helmuth K.: The Third Sector in Europe. Five Theses, London School of Economics "Working Papers" 2002.
 2. Borzaga C., Tortia E.: Social Economy Organisations in the Theory of the Firm. W: The Social Eco­nomy. Building Inclusive Economies. Red. A. Noya, E. Clarence. OECD, Paris 2007.
 3. Ekonomia społeczna. Kraków 2004. II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej - materiały. Mi­nisterstwo Polityki Społecznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa 2005.
 4. Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Raport otwarcia Bank BISE. Red. A. Królikowska. Ekonomia społeczna. Teksty. 2006.
 5. Gumkowska M., Herbst I., Huszcz J.: Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Ra­port z badania. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 6. Hausner J.: Ekonomia społeczna i rozwój. Ekonomia społeczna. Teksty. 12/2008.
 7. Hausner J.: Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki. "Ekonomia Społeczna" 2007, kwartalnik nr 1/(1).
 8. Herbst I.: Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Opracowanie powstałe na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA.
 9. http://www.emes.net/, stan z 10 lutego 2009 r.
 10. http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=521, stan z 10 lutego 2009 r.
 11. http://www.pafpio.pl/, stan z 10 lutego 2009 r.
 12. Izdebski H., Małek M.: Formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności służącej realizacji celów społecznie użytecznych poza sektorem finansów publicznych, w szczególności w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w świetle idei ekonomii społecznej i obowiązującego stanu prawnego. Opracowanie wykonane na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, War­szawa 2005.
 13. Kazimierczyk P.: Współpraca NGO z bankami: wymogi zarządzania ryzykiem a perspektywy rozwoju. Opracowanie powstałe na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA.
 14. Kaźmierczak T., Rymsza M.: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 15. Królikowska A.: Podstawowe zasady finansowania podmiotów ekonomii społecznej. W: Finansowa­nie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznej. Red. J. Hausner. Uniwersytet Ekono­miczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2008.
 16. Kwaśnicki W.: Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. Trzeci Sektor, nr 2, 2005.
 17. Płonka M.: Dylematy finansowania podmiotów ekonomii społecznej. "Ekonomia Społeczna" 2008, kwartalnik nr 1/ (2).
 18. Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Red. P. Frączak, J.J. Wygnański. Fun­dacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 19. Sałustowicz P.: Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej. W: Ekonomia społeczna a bezradność spo­łeczna - perspektywy i bariery. Red. P. Sałustowicz, H. Guzowska. Biuro Rzecznika Praw Oby­watelskich, Warszawa 2006.
 20. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU 2003, nr 122 poz. 1143).
 21. Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006, nr 94 poz. 651).
 22. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno­sprawnych (DzU 1997, nr 123 poz. 776).
 23. Wygnański K., Frączak P.: Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wąt­pliwości. Ekonomia Społeczna. Teksty. 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu