BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola komisji rewizyjnych w ocenie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego : wyniki badań
The Role of Control Boards in the Financial Activity Appraisal of Local Government Units - Findings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 257-267, wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Samorząd terytorialny, Kontrola
Financial management, Local government, Control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie roli komisji rewizyjnych jednostek samorządu terytorialnego w ocenie ich sytuacji i gospodarki finansowej. Autorzy zaprezentowali również kierunki postulowanych zmian pod adresem komisji rewizyjnych, jak również w zakresie obowiązującego systemu informacyjnego(abstrakt oryginalny)

The article presents findings within the range the part of the control boards of local government units in the appraisal of their situation and the financial activity. Authors also presented directions of postulated changes regarding to control boards, as well as within the range changes of the obligatory data system. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dylewski M.: Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego w świetle ure­gulowań prawnych. W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu te­rytorialnego. Red. S. Kańduła. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
  2. Filipiak B.: Znaczenie kompleksowego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialne­go w ocenie stanu jej gospodarki. W: Finanse wobec sfery realnej gospodarki. Red. K. Zna­niecka, T. Zieliński. T. 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
  3. Filipiak B.: Miejsce i znaczenie kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego prowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe. W: 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych. Red. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku. Wydawca Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Poznań 2007.
  4. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B. Fi­lipiak. Wyd. Difin, Warszawa 2009.
  5. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 wraz ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu