BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska-Bzducha Ewa (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Title
Unijne samorządy u progu kryzysu
European Union Local and Regional Governments on the Threshold of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 329-338, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Kryzys finansowy, Budżet samorządu terytorialnego
Local government, Financial crisis, Local budget
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu finansów samorządowych w dwudzie­stu siedmiu krajach Unii Europejskiej u progu kryzysu. Dla jego realizacji dokonano analizy ilościo­wej podstawowych wielkości charakteryzujących stan finansów samorządowych w badanych krajach za 2005 i 2007 rok. Uwagę skoncentrowano na wydatkach samorządowych oraz wynikach finanso­wych budżetów samorządowych. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego, decentralizacja zadań i finansów publicznych, środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej spowodowały w badanych latach wzrost dochodów i wy­datków samorządowych oraz poprawę wyniku finansowego budżetów samorządowych w wielu kra­jach. Istotna część zwiększonych wydatków została przeznaczona na inwestycje, szczególnie w no­wych krajach członkowskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the state of local and regional governments finance in the twenty seven countries of the European Union. The quantitative analysis of major sizes characterizing the state of municipal finance in the examined countries in 2005 and 2007 was carried out. Most em- phasis was put on municipal expenditures and budget balance. The high rate of economic growth, the responsibilities and public finance decentralization, the resources from European Union funds caused the height of revenues and expenditures and budget bal- ance improvement in examined years, in many countries. The essential part of enlarged expenditures was intended on investments, especially in the new member countries.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Finanse samorządów terytorialnych w Europie. Dexia, Warszawa-Paryż 2004.
  2. Markowska-Bzducha E.: Samodzielność finansowa polskich gmin. Politechnika Radomska, Radom 2005.
  3. Markowska-Bzducha E.: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji. W: Ekonomia w dobie glo­balizacji. Red. E. Bojar. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2005.
  4. Zalewski A.: Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: Red. A. Za­lewski. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. SGH, Warszawa 2007.
  5. 89 200 sub-national authorities in the European Union. CEMR-Dexia, Paris 2006.
  6. EU sub-national governments: 2007 key figures. CEMR-Dexia, Paris 2008.
  7. EU sub-national governments: an overview. CEMR-Dexia, Paris 2007.
  8. Sub-national public finance in the European Union. Economic Outlook. Dexia, December 2008.
  9. Sub-national public finance in the European Union. Trends 2000/2005. Dexia, November 2006.
  10. Sub-national public finance in the European Union. Trends 2000/2006. Economic Outlook. Dexia, December 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu