BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości jako miara zjawiska upadłości w Polsce
Number of Applications for the Declaration of Bankruptcy as the Measure of the Phenomenon of the Bankruptcy in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 339-345, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule, w odpowiedzi na niedoskonałości powszechnie wykorzystywanej miary w postaci liczby ogłaszanych upadłości, przedstawiona jest miara w postaci liczby składanych wniosków o ogło­szenie upadłości. Ponadto omówione zostały zasady ustalania tej wielkości na podstawie publikowa­nych statystyk sądowych. (abstrakt oryginalny)

The measure in the form of the number of filed motions for the declaration of bankruptcy is described in the article as a reply imperfections of the universally exploited measure in the form of the number of declared bankruptcies. Moreover pnnciples of establishing this measure on the basis of published court statistics were discussed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dec R: Statystyka upadłości. W: Bankructwa przedsiębiorstw, nabrane aspekty instytucjonalne. Red E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 2. Gołębiowski G.: Trendy upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W: Zarządzanie finansami firm. Teorii i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe nr II09 AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 3. Gruszecki T: Instytucjonalno-prawne regulacje upadłości. W: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 4. Grzegorzewska E.: Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich, W: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW nr 68, SGGW Warszawa, 2008.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Al w Poznaniu nr 153, Poznań 1998.
 6. Korol T: Dynamiczno - statyczny model prognozowania spółek giełdowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 7. Prusak B.: Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2007.
 8. Zelek A.: Potransformacyjny kryzys polskich przedsiębiorstw, www.janek.ae.krakow.pl/~ekte/konfi/zelek.doc.
 9. Ustawa z 28.02.2003 r Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
 10. www.eulerhermes.pl.
 11. www.coface.pl.
 12. www.cofaceintercredit.pl.
 13. www.ms.gov.pl/statystyki.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu