BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białek-Jaworska Anna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Dostępność kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw
Bank Loan Availability for Small and Medium-Sized Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 19-28, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kredyt, Przedsiębiorstwo
Credit, Enterprises
Note
summ.
Abstract
W drugiej połowie 2007 r. kryteria udzielania kredytów MŚP uległy największej liberalizacji od dwóch lat. Oceniając zdolność kredytową bank dokonuje analizy jakościowej i ilościowej danych historycznych, bieżących oraz prognoz. Bardzo duży wpływ na pozycje bilansu i rachunku zysków i strat mają stosowane standardy księgowe w zakresie ewidencji i prezentacji, amortyzacji i wyceny, a różne sposoby definiowania wskaźników i wielkości wykorzystywanych do ich obliczania utrudniają ich porównywalność. Przy przejściu na MSR/MSSF zmiany w wielkościach ekonomicznych i wskaźnikach mogą wynikać ze zmienionej polityki w zakresie sprawozdawczości, a nie ze zmiany efektywności działania ocenianego podmiotu.(abstrakt oryginalny)

In the second half of the year 2007 the criteria of granting bank loans for SME were made the most liberal since two years. Evaluating credit worthiness standing a bank makes qualitative and quantitative analysis of historic, current and forecasted data. The applied accounting standards of recording and presentation, depreciation and evaluation strongly influence the positions of the balance-sheet and the profit and loss statement, and different methods of defining of indexes and values used to their calculation hinder their comparability. When the entity changes its accounting policy to MSR/MSSF the changes in economic values and indexes can result from the new reporting policy, and not from changes of the evaluated entity's activity efficiency.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Baas T., Schrooten M.: Relationship banking and SMEs. A theoretical analysis. "Discussion Paper",Series A, 2005, nr 470, Hitotsubashi Univ. Kunitachi, Tokyo.
 2. Berger A., Udell G.: Small business credit availability and relationship lending: The importance of bank organizational structure. "Economic Journal" 2002, Vol. 112, nr 477.
 3. Boot A.W.A., Thakor A.V.: Can relationship Banking Survive Competition?. "Journal of Finance" 2000, Vol. 55, nr 2.
 4. Cole R.A.: The importance of relationships to the availability of credit. "Journal of Banking and Finance"1998, Vol. 22, nr 6-8.
 5. Dadacz J.: Kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 2007, nr 6.
 6. Detragiache E., Garella P., Guiso L.: Multiple versus Single Banking Relationships: Theory and Evidence. "Journal of Finance" 2000, Vol. 55, nr 3.
 7. European Commission: Observatory of European SMEs. SMEs and access to finance. "Enterprise Publication" 2003, nr 2, Brussels.
 8. Jaworski J.: Dobór źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie, "Rachunkowość" 2007, nr 6.
 9. Kiss G., Nagy M., Vonnak B.: Credit Growth in Central and Eastern Europe: Trend, Cycle or Boom? Workshop on Consumption and Credit in Countries with Developing Credit Market, Florence 2006.
 10. Neuberger D., Rathke S.: Microenterprises and Multiple Bank Relationships: Evidence from a Survey Among Professional. Materiał z konferencji "International Conference on Financing of SMEs in Developed Countries", 4-5 kwietnia 2006.
 11. Nowak W.A.: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek."Rachunkowość" 2007, nr 7.
 12. Petersen M.A., Rajan R.G.: The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data. "The Journal of Finance" 1994, Vol. 49, nr 1.
 13. Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, Praca zbiorowa. Gdańsk-Katowice- Warszawa 2005.
 14. Strahan P.E., Weston J.P.: Small business lending and the changing structure of the banking industry. "Journal of Banking and Finance" 1998, Vol. 22, nr 6.
 15. Tymoczko I., Pawłowska M.: Uwarunkowania dostępności kredytu bankowego - analiza polskiego rynku. "Bank i Kredyt" 2007, nr 6.
 16. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591 ze zm.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU 2003, nr 218, poz. 2147.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu