BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Bilansowo-podatkowe aspekty połączenia jednostek gospodarczych - wartości niemterialne i prawne oraz środki trwałe
Balance-Sheet and Tax Aspects of Business Combination - Intangible Fixed Assets and Fixed Assets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 89-102, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, System podatkowy, Bilans, Fuzje i przejęcia, Konsolidacja przedsiębiorstw
Accounting, Tax system, Balance sheet, Mergers and acquisitions, Consolidation of companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Prawidłowe rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych i ujęcie go w księgach rachunkowych jest procesem niezwykle skomplikowanym i wymaga od księgowego dogłębnej znajomości przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie można jednakże zapominać, że rachunkowość jednostki jest kształtowana również przez przepisy prawa podatkowego. Skutkuje to koniecznością ich uwzględnienia w procesie księgowego rozliczenia połączenia spółek i zapewnieniem zgodności zastosowanych rozwiązań zarówno z prawem bilansowym, jak i podatkowym. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w procesie połączenia jednostek gospodarczych, wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w dalszej części artykułu dla uproszczenia określanej mianem ustawy o podatku dochodowym). (fragment tekstu)

Business combination is a highly complicated problem composed of a few aspects. While considering its balance-sheet effects, it is impossible not to mention the tax effects as well. Correct applying of any accounting method for business combination should also take into consideration regulations of tax law. The paper presents some basic issues related to scope of the legal regulation related to business combination that are presented in the Accounting Act and the Corporate Income Tax Act. It also focuses on some issues related to differences in the rules of measurement of fixed assets and intangible fixed assets resulting from differences between the acts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Janowicz M: Wybrane zagadnienia dotyczące wartości firmy w aspekcie prawa bilansowego, podatkowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pr. zb. pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
  2. Komentarz do ustawy o rachunkowości, praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej oraz T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2005.
  3. Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2005.
  4. Uchwała nr 5/04 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14.09.2004 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2004 r. nr 13, poz. 132).
  5. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr  54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).
  6. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z  późniejszymi zmianami).
  7. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z  późniejszymi zmianami).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu