BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
New Public Management jako determinanta rozwoju rachunkowości budżetowej
New Public Management as the Determinant of Development of Budget Accountancy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 103-120, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zarządzanie publiczne, Rachunkowość budżetowa, System informacyjny w zarządzaniu, Finanse publiczne, Nowe zarządzanie publiczne
Public governance, Government accounting, Information systems in management, Public finance, New public management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zazwyczaj rachunkowość budżetowa jest postrzegana jako system informacji ex post, służący wyłącznie w celach sprawozdawczych. W dobie nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, (New Public Management), rośnie rola rachunkowości budżetowej jako systemu informacji. Staje się ona narzędziem umożliwiającym zwiększenie skuteczności i efektywności działania jednostek budżetowych oraz optymalizacji zarządzania finansami publicznymi. Celem artykułu jest charakterystyka pojęcia New Public Management oraz przedstawienie koncepcji wdrożenia tej idei. Wskazano również poziom dostosowania systemu rachunkowości do wyzwań jakie w przyszłości staną przed rachunkowością budżetową. Przedstawiono charakterystykę rachunkowości zadaniowej jako instrumentu wspierającego zarządzanie wydatkami publicznymi przez budżetowanie zadaniowe. (fragment tekstu)

Question new public management and the possibility of adaptation to this idea of the informative system of accountancy was introduced in the article. Execute the profiles of the notion of task accountancy and introduce the tools of the accountancy which can be applied in the management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Co to jest rachunkowość memoriałowa, PriceWaterhouseCoopers, http://www.pwc.com/pl/pol/about/svcs/abas/memorial/about.html
 2. Encyklopedia Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 3. Filipiuk J., New Public Management - nowa filozofia zarządzania sektorem publicznym.
 4. Gore A., Businesslike Government. Lessons Learned from America's Best Companies, Government Printing Office, Washington, D.C. 1997.
 5. Gos W., Ogólne zasady rachunkowości, w: Rachunkowość finansowa według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2002.
 6. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 7. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T., Budżet zadaniowy - racjonalność- przejrzystość-skuteczność, Ekonomista 2006, nr 5.
 8. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
 9. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i  przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 1994.
 10. Peters B.G., Policy Transfers between governments: the case of administrative reform, "West European Polities", Vol. 20/1997.
 11. Plan działania na lata 2007-2008. Program operacyjny Kapitał ludzki. EFS, źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl
 12. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass- Symotiuk, ODDK, Gdańsk 2008.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (Dz. U. 2006.142.1020).
 14. Smith M.J, Reconceptualizing the British State: Theoretical and Empirical Challenges to Central Government, "Public Administration", Vol. 76/1998.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, (DZ.U. 2002.76.694).
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. 2005.249.2104).
 17. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość Budżetowa, Oficyna Woltes Kluwer business, Kraków 2007.
 18. Współistnienie rachunkowości memoriałowej i kasowej, PriceWaterhouseCoopers, http://www.pwc.com/pl/pol/about/svcs/abas/memorial/dual.html
 19. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu