BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jako element sprawozdania z działalności
The Statement Concearning Corporate Governance as an Element of the Director's Report
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 121-130, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Raporty księgowe, Ład korporacyjny
Accounting, Financial statements, Accounting reports, Corporate governance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nowego elementu sprawozdania z działalności. Jest to, według uchwalonej 18 marca 2008 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Obowiązek podania informacji w tym zakresie dotyczy jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z regulowanych rynków EOG . Obowiązek ten ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania z działalności za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008r. Na potrzeby opracowania zostały wykorzystane badania i analiza zasobów literaturowych oraz międzynarodowych i polskich regulacji rachunkowości. . (fragment tekstu)

The director's report is an additional report attached to the yearly financial statement by the entities obliged so by the Polish Accounting Act. The scope of the director's report is being constantly broadened. The amendment to the Accounting Act of 18th August 2008 have created an obligation for the entities, which shares are traded on the regulated stock exchange market in one of the EEA countries, to put the statement concearning corporate governance as an element of its director's report. The paper describes the rules of the corporate governance and the way of presenting them in the statement put in the director's report. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K., Kiziukiewicz T., Sawicki K., Znowelizowana ustawa o rachunkowości a rozwiązania międzynarodowe. Ekspert, Wrocław 2008 r.
  2. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy.
  3. Opolski A., Nowe praktyki w spółkach publicznych. Gazeta prawna, nr 25 z 2008 r.
  4. Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości. Dz U nr 121, poz.591 z późn. zm.
  5. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. SGH, Warszawa 2003 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu