BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czemiel-Grzybowska Wioletta (Politechnika Białostocka)
Title
Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy unijnych - aspekt porównawczy
Financing Innovation with Eu Funds - Comparative Dimension
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 57-68, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Innowacje, Fundusze unijne
Financing enterprises, Innovations, EU funds
Note
summ.
Abstract
Rola MSP w kształtowaniu PKB w Polsce i Europie jest znacząca. Fundusze unijne dają możliwość dostępu do innowacyjnych rozwiązań najuboższym podmiotom. Współczesne przedsiębiorstwo powinno stawać się organizacją innowacyjną, otwartą na nowości, postrzegającą z różnych perspektyw otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne, a jednocześnie wrażliwą na sygnały i oczekiwania rynku oraz być gotowym do wprowadzania zmian. Możliwości okresu programowania unijnego 2007-2013 dają szansę przedsiębiorstwu na dokonywanie inwestycji w innowacje z zewnętrznych źródeł finansowania, bez konieczności ponoszenia całości nakładów ze środków własnych przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the importance of development and innovative activity of small and medium enterprises in Poland. The union funds play very important role in financing the development activity of SMEs. Polish SMEs have difficulties with implementation of innovations. The situation regarding the innovation system in polish SMEs was presented on the background of lean innovative, showing the new legal solutions. Increase of innovation in the polish companies is the basic condition to improve polish competitiveness in the United Europe and in the world.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J.D.: Firma wobec zagrożeń. Wyd. POLTEXT, Warszawa 1997.
 2. Czapiła J.: Ekonomika innowacji. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 3. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWE, Warszawa 1960.
 4. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 5. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2005.
 6. Marczyk W.: Kierunki badań nad procesami przyswajania i dyfuzji innowacji. Wrocław 1971.
 7. Kotler P., Armstrong D., Saunders J., Wong W.: Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa 2002.
 8. Kukliński A.: Gospodarka oparta na wiedzy, jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. KBN, Warszawa 2001.
 9. Manual O.: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Wyd. OECD i Eurostat, 2005.
 10. The OECD Bologna Ministerial Conference. Enhancing SME Competetiveness, Organization for Economic Co-Operation and Development, France 2001.
 11. The Lizbon Strategy - Making Change Happen, Commision Staff Working Paper, SEC (2002) 29/2.
 12. Wiszniewski W.: I innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle,Warszawa 1999.
 13. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 14. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 15. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 16. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu