BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Title
Wybrane zagadnienia rachunkowości we Włoszech
Accountancy in Italy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 217-224, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Country
Włochy
Italy
Abstract
W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia dotyczące rachunkowości we Włoszech. Wskazano włoskie regulacje prawne rachunkowości, z których wiodącą rolę pełni Kodeks cywilny. Ukazano konstrukcję planu kont, która podporządkowana jest sprawozdawczości finansowej. Zaprezentowano podstawowe elementy rocznego sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

The article presents some of the issues concerning accountancy in Italy. It indicates the Italian accounting regulations, the most significant of which is the Civil code. The article shows how the chart of accounts is arranged and how it is conditioned by financial reporting. Also presented are the basic elements of the annual financial report in Italy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czwarta Dyrektywa 78/660/ EWG z dnia 25.07.1978 roku. w sprawie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych spółek określa między innymi prowadzenie ksiąg, wycenę aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań i badanie ich przez biegłego rewidenta a także ich publikację.
  2. Siódma Dyrektywa, 83/349/EWG z dnia 13.06.1983 roku w sprawie skonsolidowanych sprawozdań spółek określa warunki sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obowiązek badania i publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  3. Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarskiego, J. Gierusza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  4. G. Galassi, A.A. Jaruga: Międzynarodowa rachunkowość porównawcza- Polska i Włochy, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu