BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy P. (Uniwersytet Gdański)
Title
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu MSP w Polsce
EU's Structural Funds in Financing Polish Smes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze strukturalne, Finansowanie przedsiębiorstwa
Small business, Structural funds, Financing enterprises
Note
summ.
Abstract
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wytworzyła się nowa sytuacja, w jakiej znalazły się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W szczególnie dobrej sytuacji znalazły się MSP, dla których UE wypracowała politykę w zakresie dotacji funduszy strukturalnych. Proces skutecznego wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce jest gwarantem sukcesu gospodarczego. Stał się podstawą do tworzenia korzystnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. MSP są beneficjentami szeregu inicjatyw unijnych. O znaczeniu tego sektora gospodarki dla UE świadczy ilość celów stawianych do realizacji w ramach polityki strukturalnego finansowania oraz ilość środków przeznaczonych na ich realizację. Można stwierdzić, że przyjęta polityka wobec MSP zakończyła się w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE sukcesem.(abstrakt oryginalny)

Along with Poland joining the EU the new situation was created, in which every economic entity finds itself. In especially good situation are SMEs for which EU worked out the policy in respect to subsiding of structural funds. The process of effective structural funds implementation in Poland is the guarantee of economic success. It became the basis to create favourable conditions for social and economic development. SMEs are beneficiaries of several Union's initiatives. Significance of this economic sector is proven by the number of goals set to achieve within the scope of structural financing policy and amount of funds assigned for their realization. It can be stated that established policy towards SMEs in the first period of Polish partnership in the EU ended with a success.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Baka M., Kulawczuk P.: Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa 1999.
 2. Kaliszuk A., Tarnowa A.: Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, Fundusz Współpracy. Warszawa 2004.
 3. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E.: Polityka w Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2004.
 4. Rogut A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia dla Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 5. Skarbek M.: Przepływy finansowe funduszy strukturalnych. "Bank i Rolnictwo" 2005, nr 12.
 6. Szlachta J.: Polityka regionalna i fundusze strukturalne. SGH, Warszawa 2000.
 7. www.europa.eu.int.
 8. www.f.pl/dotacje-UE.
 9. www.funduszestrukturalne.com.pl.
 10. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 11. www.konkurencyjnosc.gov.pl.
 12. www.mf.gov.pl.
 13. www.parp.gov.pl.
 14. www.samorząd.pap.com.pl.
 15. www.zporr.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu