BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Źródła i przesłanki międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw
Sources and Circumstances of International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 53-63, Tab., bibliogr. poz. 13
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Financial reporting, Small business, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Historia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości sięga 1973 roku, kiedy to utworzony został Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ze względu na złożoność i objętość standardów, korzystać z nich mogła tylko niewielka liczba przedsiębiorstw- duże podmioty, których akcje są przedmiotem publicznego obrotu giełdowego. Jednak postępujący proces globalizacji wymusił niejako rozpoczęcie prac na stworzeniem ujednoliconych zasad rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. W 2007r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała: Exposure Draft of a Proposed International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities, czyli poddany pod ocenę projekt proponowanego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek. Przedmiotem artykułu jest wskazanie źródeł i przesłanek międzynarodowej standaryzacji sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wdrożenia międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In 1973 International Accounting Standards Committee IASC gave rise to the International Financial Reporting Standard. At the beginning the standards were only used by large enterprises whose securities have been traded publicly in capital markets. The globalization process, however, caused the need to create separate standards for small and medium-sized enterprises. In 2007 International Accounting Standard Board (IASB) published Exposure Draft of a Proposed International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities as a result of long and complicated research. The study focuses on the sources and circumstances of global standardization of financial reporting as well as presents the strengths, weaknesses, opportunities and threats of financial reporting standards, particularly for small and medium-sized enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamek J.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw- wyzwania w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 36 (92), Warszawa 2007.
 2. Adamek J.: Standaryzacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw- głos w dyskusji w: Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i analiza finansowa, W. Gabrusewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 3. Gos W.: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa -luty 2006.
 4. Helin A.: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Nieszporek-Wolak J.: Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości w Europie, Rachunkowość Finansowa i Audyt 2005, nr 12.
 6. Nowak E.: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.
 7. Nowak W. A.: Ku międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 38 (94), Warszawa 2007.
 8. Nowak W. A.: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla maałych i średnich jednostek. Rachunkowość 2007, nr 7.
 9. Ramarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 10. Turyna J.: Standardy rachunkowości, Difm, Warszawa. 2003.
 11. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 z dnia 17 grudnia 1999 r., poz. 1178).
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.).
 13. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu