BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane zagadnienia w zakresie standaryzacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw
Selected Comments on Standardization O Accounting Of Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 77-89, Tab., bibliogr. poz. 19
Keyword
Standaryzacja, Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Standardization, Accounting, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu porusza się zagadnienia związane ze standaryzacją rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na: 1) użytkowników sprawozdań finansowych, 2) uproszczenia rachunkowości oraz 3) cechy modelu rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper raises a point of standardizing of accounting of small and medium entities. A particular attention is paid to: 1) financial statements users, 2) simplifications of accounting 3) characteristic traits of the accounting model for small and medium enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamek J. : Standaryzacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw -głos w dyskusji, w: Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i anałiza finansowa. Red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 2. Dyrektywa nr 46/2006AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/63 5/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań fmansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 9I/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (DzUrz WE L 224 z 16 sierpnia 2006 roku).
 3. Edwards J. R.: Financial accounting practice 1600 - 1970; continuity and change, w: L J.R. Edwards: The History of Accounting. Critical Perspectives on Business and Management, Routledge, London, New York 2000.
 4. Gawart M.: Współczesne problemy rachunkowości. , Forum rachunkowości" 2007, nr 1, LexisNexis.
 5. Głodek Z.: Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości. PWE, Warszawa 1988.
 6. Gomółka Z.: Elementy ogólnej teorii systemów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 7. S. Hońko: Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości, w: Fademecum samodzielnego księgowego. Red. W. Gos, PAR, Warszawa 2006.
 8. Kiziukiewicz T.: Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 261, Szczecin. 1984.
 9. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu. www.ec.europa.eu.
 10. Kufel M.: Model rachunku kosztów. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tom VI, Warszawa 1981.
 11. Nowak W. A.: Rachunkowość przedsiębiorstw małych i średnich, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 11.
 12. Ostaszewicz A.: Probłemy harmonizacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 13. Płóciennik - Napierałowa J.: Rachunkowość dla inżynierów. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999.
 14. Promoting Transparency and Financial Disclosure: Accounting by Smali and Medium-Sized Enterprises-Agreed Conclusions. UNCTAD TD/B/COM.2/ISAR/1/3,
 15. Sobański K.: Globalna standaryzacja sprawozdawczości finansowej MŚP - Międzynarodowe standardy, Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze..
 16. Surdykowska S.: Rachunkowość międzynarodowa. Wyd. Zakamycze, Kraków 1999.
 17. Trzciniecki J.: Projektowanie systemów zarządzania. PWE, Warszawa 1979.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 19. Zalecenia Komisji C(2003)1422 z 6. maja 2003 roku dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (DzUrz WE nr L 124).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu