BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habelman Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Benchmarking w sektorze usług przeładunkowych w portach morskich
Benchmarking In the Port Services Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 91-100, Tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Benchmarking, Porty morskie, Przedsiębiorstwo
Benchmarking, Seaports, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, ciągłe zmiany rynkowe oraz rosnąca konkurencja wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Współcześni menadżerowie podchodzą bardzo racjonalnie do podejmowanych decyzji i poszukują nowoczesnych narzędzi zarządzania, do których niewątpliwie zaliczamy benchmarking. Zastosowanie benchmarkingu w przedsiębiorstwie usług przeładunkowych przyczynia się do uzyskania znacznej wiedzy na temat organizacji, co przekłada się w perspektywie długoterminowej na wymierne korzyści i gwarantujące sukces wyniki. Dokładna analiza informacji pozyskanych w drodze benchmarkingu staje się źródłem przewagi konkurencyjnej wobec rywalizujących ze sobą przedsiębiorstw przeładunkowych w portach morskich. Zastosowanie benchmarkingu może również wskazać nowe kierunki rozwoju. Obecnie polskie przedsiębiorstwa wykazują zainteresowanie nowoczesnymi narzędziami zarządzania strategicznego i próbują je wdrożyć w swoich organizacjach. (abstrakt oryginalny)

Dynamic development of the Polish economy, constant market changes and growing competition force enterprises to seek new sources of competitive advantage. Present-day managers have a very reasonable approach to the decisions they take and they seek modern management tools, one of which undoubtedly is benchmarking. The use of benchmarking in an enterprise contributes to obtaining extensive knowledge on organization which in a long perspective translates into measurable benefits and success guarantying results. Detailed analysis of information obtained by means of benchmarking becomes the source of competitive advantage over rivaling enterprises of a given sector. Application of benchmarking may also indicate new directions of development. Presently, Polish enterprises show an interest in modern tools of strategic management and try to implement them in their organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bendell,T.,Bouher, L.. Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu , Kraków 2000.
  2. Borkowski M. Namiary na Morze i handel. Serwis Polskiej Gospodarki Morskiej -Portal Morski.pl.
  3. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2002.
  4. Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Modelowanie strategii rozwoju portów morskich na przykładzie portów w Szczecinie i w Świnoujściu. Serwis Polskiej Go¬spodarki Morskiej.
  5. Kowalak R. Benchmarking w realizacji strategii przedsiębiorstwa. Prace Naukowe AE, Wrocław, 2005 .
  6. J.Rokita, Zarządzanie strategiczne, tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej PWE, Warszawa 2005, s. 57.
  7. Węgrzyn A ,Benchmarking -nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa. Antykwa, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu