BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zadłużenie w kształtowaniu obrotowości majątkowo-kapitałowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych
Formation of the Property-Capital Turnover in Relation with Liabilities Level in Micro, Small and Medium Agricultural Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 177-190, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zadłużenie, Przedsiębiorstwo rolne
Small business, Indebtedness, Agricultural enterprises
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie kształtowanie się obrotowości w zależności od zadłużenia i liczb zatrudnionych w przedsiębiorstwach (mikro oraz małe i średnie). Badania zostały przeprowadzone w latach 2002-2005 i objęły przedsiębiorstwa rolnicze z obszaru całej Polski. Przedsiębiorstwa o przeciętnym poziomie zadłużenia nie odnotowały znaczącej różnicy w wskaźniku obrotowości (od 0,73 do 0,76). Sytuacja ta może świadczyć o tym, że utrzymywanie zadłużenia na poziomie około 30% pozwoliło na kształtowanie obrotowości w niezmienionym stopniu. Przedsiębiorstwa rolnicze, które stosowały konserwatywną strategię finansowania uzyskały najlepsze wyniki zarówno w zakresie obrotowości jak i zyskowności.(abstrakt oryginalny)

The aim of the elaboration was to present formation of the turnover ratio depending on the debt level and numbers of employers in enterprises (micro, small and medium). Research was done in years 2002-2005 and embraced agricultural enterprises from the area of the whole Poland. Enterprises with the average debt level did not make any significant difference in the level of turnover ratio (from 0,73 to 0,76). This situation could result in maintaining the debts up to the mark 30%, which allows remaining the turnover ratio at stable degree. Agricultural enterprises, which used the conservative financing strategy, obtained best results both in a range of turnover and profitability.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brojakowska M.: Możliwości finansowania mikro i małych przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer specjalny. ORGMASZ, Warszawa 2007.
  2. Dylewski M.: Strategie finansowania przedsiębiorstwa a kształtowanie struktury kapitału. W: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1136, Wrocław 2006.
  3. Kaczmarek T.T.: Zarządzanie płynnością finansów - małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne.Difin, Warszawa 2007.
  4. Krajewski M.: Sprawność działania w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
  5. ^ Krajewski M.: Sprawność działania w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 38(94), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  6. Kulawik J.: Statyczny pomiar płynności finansowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1-2, Warszawa 1993.
  7. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
  8. Skowronek-Mileczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
  9. Zalewski H.: Polityka i strategia w zarządzaniu finansami firmy. ODDK, Gdańsk 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu