BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janicki Robert
Title
"Reverse charge" - sposobem na oszustów podatkowych
"Reverse Charge" - the Way for Tax Frauders
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 107-120, Bibliogr. poz. 17
Keyword
Przestępczość, Podatki
Crime, Taxes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejszy artykuł porusza problemy związane z wprowadzeniem mechanizmu "reverse charge" na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Instytucja "reverse charge" jest postrzegana jako sposób na rozwiązanie problemu związanego z oszustwem typu "znikający podatnik" (ang. Missing Trader). Oszustwo podatkowe tego typu, polega na bezpośrednim i umyślnym naruszeniu prawa poprzez nabywcę towaru. "Znikający podatnik" nabywając towary i sprzedając je podmiotowi trzeciemu, nie odprowadza kwot należnych podatku od towarów i usług. Ponadto "znikający podatnik" składa deklaracje dla podatku od towarów i usług zerowe, nie składa żadnych lub składa deklaracje fałszywe przez co zwiększa straty w podatku VAT państwa, w którym ma swoją siedzibę. Instytucja "reverse charge" jako, że polega na odwrotnym opodatkowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy (przerzuca ciężar zapłaty podatku od towarów i usług na nabywcę towaru), ma w założeniu ograniczyć zakres oszustw podatkowych typu "znikający podatnik" na terenie całej Unii Europejskiej. "Reverse charge" został wprowadzony eksperymentalnie na wniosek Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i obowiązywać będzie do dnia 31.12.2009 roku, po którym to terminie, na podstawie raportu złożonego przez wyżej przywołane państwa, Unia Europejska rozważy możliwość wprowadzenia mechanizmu "reverse charge" do ustawodawstwa Wspólnoty Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

This present article propels the problems connected with introduction of mechanism "reverse charge" on terrain the United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland. "Reverse charge" is intitution which has perceived like a solution of problem connected with fraud of type Missing Trader". Tax's fraud of this type, depends on direct and intentional infringement the law, through buyer of merchandise. "Missing Trader" purchasing and selling the goods to the third person, and he does not transfer the due sums of the VAT (value added tax). Moreover, the "Missing Trader" folds the VAT declarations which has zero value, he does not fold or he folds the false declarations which increase the losses of the VAT in state where he has his base. The institution of the "reverse charge" which is a kind of an opposite taxation of the transaction in inside Commonwealth delivery, throws the weight of pay of the VAT, on buyer of goods, and postulates to bring in the limitation of the range of tax's fraud "Missing Trader" on whole European Union. "Reverse charge" was introduced like an experiment for request of the Great Britain and the Northern Ireland and it will be in force on day 31.12.2009, and after this date, the European Union will be consider the possibility of the introduction of mechanism "reverse charge" to legislation in the European Commonwealth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borowski M.: Reverse charge w podatku VAT. ,.Taxnews - Międzynarodowy Serwis Podatkowy" styczeń 2007, nr 13.
 2. Decyzja Rady Wspólnoty z dnia 28.09.2006r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjahiego środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych z dnia - 28.09.2006, KOM (2006) 555 wersja ostateczna.
 3. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
 4. Dyrektywa 77/388/EWG z 17.05.1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych, art. 21 ust. Hit. "a".
 5. Ghichowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J.: Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo prawnicze LexisNexis Sp. z o. o., wyd. 2, Warszawa 2004.
 7. International VAT Association,: Combating VAT fraud in the EU - the way forward, March 2007.
 8. Karwat P.: Obejście prawa podatkowego. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 9. Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, dnia 31.5.2006 kom. (2006) - 254 wersja ostateczna.
 10. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.: Oszustwa księgowe teoria i praktyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 11. Markowski A. red. naukowy Ortograficzny słownik języka polskiego. Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000.
 12. Martini J., Karpiesiuk Ł.: VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 13. Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC).
 14. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem od wartości dodanej i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych i uchylającej niektóre decyzje przyznające odstępstwa . (COM(2005)0089 - C6-0100/2005 - 2005/0019(CNS)) Rady Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego z dnia 09.06.2006, nr A6- 0209/2006.
 15. , Śledztwo Wielkiej Brytanii w sprawie rekordowych oszustw podatkowych, źródło - internet www.VAT.pl z dnia 19.08.2005r.
 16. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Wydawnictwo Infor, nr 12.
 17. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11.05.2006 roku w sprawie "Federation of Technological Industries i in. " (C - 384/04) - źródło internet.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu