BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Wpływ ewidencyjnych odstępstw podatkowych na ocenę kondycji finansowej małego przedsiębiorstwa
Influence Tax Departures in Filling Systems to Valuation of Financial Condition in Small Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 121-138, Rys., tab., bibliogr. poz. 21
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Podatki
Enterprise finance, Taxes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sektor MŚP w Polsce charakteryzuje się szerokim wachlarzem stosowanych ewidencji zdarzeń gospodarczych. Wynika to z przyjętej przez ustawodawcę polityki uproszczeń ewidencyjnych oraz form opodatkowania, które może stosować mały przedsiębiorca. W artykule scharakteryzowano główne kierunki stosowanych uproszczeń koncentrując się na tzw. odstępstwach podatkowych, czyli takich których delegacje można znaleźć w ustawach podatkowych. Następnie przeprowadzono analizę wpływu odstępstw podatkowych na ocenę małej firmy oraz zaprezentowano wnioski z niej wynikające. (abstrakt oryginalny)

SME's sector in Poland characterize wide fan of used economic filling systems. It derives from politics of tax simplification in Polish low, which can be used by small firm. The article presents main direction of used simplifications, focusing on tax departures. These departures, concerning basic information system in the enterprise, have to influence to the methods and quality of financial condition's valuation. The second part of the article points to analysis of influence tax departures to the rating of small enterprise. It involves conclusions from this analysis, too. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bednarski L. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 3. Bernstein L.A., Financial Statement Analysis. Theory, application and interpretation, IRWIN Inc., Illinois 1983.
 4. Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 5. Poster G., Financiał Statement Analysis, Prentice-Hall Int., New Jersey 1986.
 6. Jaworski J., Systemy ERP, czyli jak wykorzystać nowe możliwości e-rachunkowości, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006 nr 18, Infor.
 7. Jaworski J., Dziś i jutro usług biur rachunkowych, "Rachunkowość" 2006 nr 11, Rachunkowość.
 8. Jaworski J., Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w rachunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, [red: I. Sobańska, A. Szychta], Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 9. Jaworski J., Ocena kondycji finansowej małego przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2007 nr 5, Infor.
 10. Jaworski J., Kryteria wyboru uproszczeń ewidencyjnych w małym przedsiębiorstwie, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2008 nr I, C.H. Beck.
 11. Jerzemowska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 12. Martyniuk T., Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, ODDK, Gdańsk 2003.
 13. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, lASC, Londyn 1999.
 14. Nahotko S., Kontrola finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w aspekcie standardów europejskich. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z 0.0., Bydgoszcz 2000.
 15. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badania. Przy¬kłady liczbowe., ODDK, Gdańsk 2003.
 16. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2005-2006, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 17. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Tomń 2002.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz. U. 76/2002 poz. 694 z późniejszymi zmianami.
 19. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 14/2000 poz. 176 z późniejszymi zmianami.
 20. Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 144/1998 poz. 930 z późniejszymi zmianami.
 21. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz. U. 54/2004, poz. 535 z późniejszymi zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu