BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Małe i średnie podmioty gospodarcze w polskim prawie bilansowym
Small and Medium Size Entinties Versus
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 139-146, Bibliogr. poz. 7
Keyword
Bilans, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Balance sheet, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Małe i średnie podmioty gospodarcze to najliczniejsza grupa spośród wszystkich podmiotów gospodarujących. Regulacje polskiego prawa bilansowego kierowane są przede wszystkim do dużych spółek, często notowanych na giełdzie. W związku z powyższym należy zastanowić się nad dostosowaniem norm prawnych w zakresie rachunkowości do potrzeb małych i średnich podmiotów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

Economical practice very often formulates questions about legal regulation for small and medium entities. The specificity of those units causes that they don't need legal regulations, in the field of accounting and financial reporting, for big enterprises. The main porpouse of this article is an attempt to answer following question: is it valid to create separate legal regulations, in the field of accounting and financial reporting, for small and medium entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, "Rachunkowość - Zamknięcie roku", 2003.
  2. Helin A., Szymański K., Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
  3. Jaruga A., Mikołajczyk B., Problem rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw na forum Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości. ISAR-UNCTAD, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 5(61), Warszawa 2001.
  4. Kaczmarczyk A., Małe i średnie podmioty gospodarcze a sprawozdawczość, praca doktorska. Akademia Ekonomiczna Wrocław, 2006.
  5. Sawicki K., Problemy badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych od 2002 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 351, Szczecin 2002.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 19.10.1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 111, poz.480
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu