BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
The Use of Benchmarking in Small Business Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 159-173, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Benchmarking, Zarządzanie, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Benchmarking, Management, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
W praktyce małe jednostki gospodarcze napotykają szereg barier rozwoju, co może być zagrożeniem dla ich bytu. Jednym z istotniejszych ograniczeń jest brak odpowiednich środków finansowych i bazy materialno-kadrowej. W związku z tym, przydatnym narzędziem może okazać się benchmarking, jako koncepcja zarządzania zorientowana na poprawę rozwiązań stosowanych w danej jednostce przez pryzmat rozwiązań najlepszych w danej dziedzinie. Problemy związane z jego zastosowaniem w małych przedsiębiorstwach są przedstawione w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)

Small entities often face numerous difficulties in their development, which can be a serious threat to their very existence. The lack of sufficient financial resources, staff and equipment are some of the major limitations. Therefore, benchmarking may become a useful tool, because it is a management conception orientated to improve schemes used in an entity by comparing them with the best schemes available. This paper presents the issue of using benchmarking in small businesses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2005.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk J.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
  3. Jabłoński M., Jabłoński A., Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 2/2005.
  4. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce świato-wej. ODDK, Gdańsk 1997.
  5. Kiziukiewicz T., Analiza finansowa w zarządzaniu firmą w: Polityka bilansowa i analiza finansowa, Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Red. K.Sawicki. Ekspert, Wrocław 2004.
  6. Poznańska K., Schulte-Zurhausen M., Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw,"Przegląd organizacji" 1994, nr 2.
  7. Sobańska I., Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. I. Sobańska. CH.Beck, Warszawa 2003.
  8. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu