BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyhdalewicz Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Wybrane aspekty metodologiczne prac magisterskich z dziedziny rachunkowości
The Chosen Methodological Aspects of Master`s Thesis on Accountancy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 77-91, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rachunkowość, Dydaktyka, Kształcenie ekonomistów
Accounting, Teaching, Education of economists
Note
streszcz., summ..
Abstract
Proces kształcenia na wyższej uczelni kończy praca magisterska przygotowywana w ramach seminarium pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. Student po jej napisaniu, uzyskaniu za nią oceny pozytywnej oraz pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego spełnia warunek ukończenia studiów wyższych i uzyskania dyplomu. Jednocześnie praca magisterska przygotowuje do wykonywania zawodu. Artykuł prezentuje wybrane wymogi metodologiczne prac magisterskich, w szczególności rolę poszczególnych elementów w strukturze pracy, omówienie przydatnych metod badawczych, które muszą uwzględniać prace magisterskie z dziedziny rachunkowości, aby zasługiwały na miano prac o charakterze naukowym oraz realizowały cele im przypisywane. (fragment tekstu)

The article presents the purposes and basic methodological requirements set for the master's thesis on accountancy. So far there have not been adopted any uniform and commonly binding regulations describing character and methods of preparing master's thesis. Usually the master's thesis on accountancy combine theoretical aspects with empirical research conducted in specific entities. The master's thesis requires unambiguous specification of both the analysed problem and the methods of conducting research. Choice of the method of collecting data, processing of the materials and systematization of conclusions depends on character of research problem and possibility of communication between student and the entity he/she is describing. The master's thesis on accountancy may be utilized in different forms depending on their quality and practical usability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Apanowicz J.: Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Difin, Warszawa 2005.
 2. Boć J.: Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited, Wrocław 1995.
 3. Brdulak J.: Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. SGH, Warszawa 2002.
 4. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. UNIVERSITAS, Kraków 1998.
 5. Kuc B.R., Paszkowski J.: Metody i techniki pisania prac dyplomowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2007.
 6. Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 7. Messner Z.; Kilka refleksji w roku Jubileuszu Stulecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. SKwP Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2007.
 8. Niedzielska E.: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 9. Paciorek A.: Pracy dyplomowej nie kupię. "Rzeczpospolita" 2005, nr 25 (7014).
 10. Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1997.
 11. Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla .studentów. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 12. Pytkowski W.: Organizacja badań i ocena prac naukowych. PWN, Warszawa 1981.
 13. Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich. Druk TUR, Warszawa 2003.
 14. Stachak S.: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2006.
 15. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 16. Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 17. Winiarska K.: Problematyka doboru tematyki prac dyplomowych. W: Dydaktyczne problemy finansów i rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1999.
 18. Wójcik K.: Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1999.
 19. Zenderowski R.: Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu