BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Durbajło-Mrowiec Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Prawo do zasobów ludzkich jako składnik aktywów przedsiębiorstwa
Right to Human Resources Enterprise Assets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 93-113, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Aktywa, Wartości niematerialne, Zasoby ludzkie, Rachunkowość
Assets, Intangible asset, Human resources, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku ekonomiści coraz większą rolę w działalności gospodarczej zaczęli przypisywać wartościom niematerialnym i prawnym. Badania przeprowadzone wśród przedstawicieli Wall Street wskazują, że inwestorzy ponad 30% swoich decyzji opierają na danych niefinansowych, a ponad 1/3 informacji wykorzystywanych do uzasadnienia dużych inwe¬stycji to informacje o charakterze niefinansowym, w tym o wartościach niematerialnych'. Tymczasem sprawozdawczość finansowa pomija w zestawieniach aktywa "ery informacyjnej" np. kapitał ludzki, co ogranicza użyteczność decyzyjną sprawozdań finansowych. Teoretycy rachunkowości twierdzą, a badania empiryczne potwierdzają, że sprawozdawczość finansowa nie nadąża za rozwojem gospodarki. Podejmowane są więc badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, działania instytucjonalne mające na celu zwiększenie zakresu informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym. Istotnym elementem tych prac powinny być badania nad ujęciem w aktywach przedsiębiorstwa składnika odzwierciedlającego szczególny czynnik działalności gospodarczej, jakim jest niewątpliwie człowiek (pracownik). (fragment tekstu)

Economists increasingly more and more important role in economic activity to assign-produced intangible assets. Meanwhile, financial reporting statements of assets excluded from the "information era", which limits its usefulness of decision-making. Research and development, institutional measures make effort to improve the information disclosed in the financial statements. This article presents the concept of valuation of the right to human resources consistent with the proposed structure of these resources and how to recognize the assets of the company. The concept was empirically verified on the example of healthcare units.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bochniarz P., Gugała K.: Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Poltext, Warszawa 2005.
 2. Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 3. Dobija D.: Pomiar i .sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 4. Fitzenz J.: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Krelle W.: Praeferenz- und Entscheidungstheorie. Tubingen 1968.
 6. Lipka A.: W stronę kwalitologii zasobów ludzkich. Difin Sp. z o.o.. Warszawa 2005.
 7. Low J., Kalafut P.C: Niematerialna wartość firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. T. 1 i II. SKwP i IASB 2007.
 9. Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. R-2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Stewart T.A.: Intellectual Capital Doubleday. New York 1997.
 11. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu