BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Systemy zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej
Quality Management Systems in Health Care Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 131-149, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Zarządzanie jakością, Usługi medyczne, Normy ISO 9001
Management in healthcare, Independent public health care facilities, Quality management, Medical services, ISO 9001
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zmiany dokonane w sektorze ochrony zdrowia, a w szczególności tworzenie rynku usług medycznych, wprowadzenie obowiązku kontraktowania świadczeń zdrowotnych, wzrost roli pacjentów (swoboda wyboru świadczeniodawcy), ograniczoność środków finansowych oraz nacisk na efektywność gospodarowania posiadanymi zasobami ZOZ przyczyniły się do wzrostu znaczenia jakości usług zdrowotnych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług, akceptowanych przez rynek, a wyrażonych za pomocą spełnienia wymagań (oczekiwań) pacjentów, decyduje bowiem o sukcesie lub porażce tych jednostek. Z tego powodu we wszystkich krajach poszukuje się skutecznych i efektywnych systemów zarządzania jakością usług zdrowotnych. Czynione są próby aplikacji w ZOZ metod i technik zarządzania jakością rozpowszechnionych i sprawdzonych w firmach produkcyjnych i usługowych. Istotne znaczenie w kształtowaniu jakości w tych jednostkach odgrywają zewnętrzne systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm serii ISO 9000 oraz standardy akredytacyjne opracowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem artykułu jest ocena tych systemów zarządzania jakością oraz wskazanie korzyści zeń wynikających zarówno dla pacjentów, pracowników, jak i świadczeniodawców. (fragment tekstu)

Because of emerging health care market and the rising patients' requirements, the role of health services quality is rising. In consequences the necessity arises to search for new tools and methods for quality management. Quality management systems play an important role in quality improvement. The paper presents the elements of a quality management system, such as accreditation by the Accreditation Council of CMJ and certification standards of ISO 9001-2000 series, as well as the their benefits for patients, staff or health care organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borek-Wojciechowska, Kłoków S.R.: Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej - stan aktualny. "Zdrowie Publiczne" 2007, nr 117.
 2. Broniewska G.: Systemy zarządzania jakością w opiece zdrowotnej. "Zdrowie i Zarządzanie" 2003, nr 6.
 3. Brzezińska K.: Dlaczego jakość usług medycznych jest taka ważna? "Przewodnik Menedżera Zdrowia" 1999, nr 1.
 4. Drummond H.: W pogoni za jakością. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 5. Hanke E.: Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1995.
 6. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A.: Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 7. Głowacka M., Opala T., Sobkowski M.: Procesowe zarządzanie jakością w aspekcie komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej. W: Koncepcja zmian w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski. Wrocław 2004.
 8. Karaszewski R.: TQM- Teoria i Praktyka. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.
 9. Kowalczyk J.: Systemy zarządzania jakością w placówkach medycznych. "Problemy Jakości" 2003, nr 2.
 10. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Cedetu, Warszawa 2003.
 11. Program Akredytacji Szpitali. Zestaw standardów. Przewodnik po procesie. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 1998.
 12. Rola procesów, standardów i procedur w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych. Red. A. Misiąg, K. Kuszewski, K. Topczewska-Tylińska, J. Michalak, a-medica Press, Bielsko- Biała 2007.
 13. Sierpińska L.: Proces wdrażania systemu zarządzania jakością w szpitalu. "Problemy Pielęgniarstwa" 2008, nr 16.
 14. Skotnicka-Zasadzień B., Glenc D.: Rola pacjenta w ocenie jakości usług medycznych. "Problemy Jakości" 2006, nr 6.
 15. Wnuk A.: Akredytacja jako forma potwierdzenia osiągniętego poziomu jakości w sektorze usług medycznych. "Problemy Jakości" 2003, nr 12.
 16. Zarządzanie jakością usług zdrowotnych. Red. K. Lisiecka. Instytut Przedsiębiorczości i  Samorządności, Warszawa 2003.
 17. Wągrodzka A.: Doskonalenie jakości usług w szpitalach. "Problemy Jakości" 2004, nr 8.
 18. Witczak J.: Certyfikacja na zgodność z normami ISO i akredytacja jako zewnętrzne systemy oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej. "Zarządzanie Jakością" 2005, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu