BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hellich Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
Profit and Loss Account of Budgetary Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 151-163, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sektor publiczny, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Public sector, Profit and loss statement, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem ciągłego zainteresowania środowisk polityczno-gospodarczych są problemy skutecznego, efektywnego zarządzanie majątkiem publicznym i źródłami jego finansowania. Współcześnie szczególna uwaga skupiona jest na ewolucji sprawozdań finansowych, ustalaniu wyniku budżetu i wyniku finansowego jednostek organizacyjnych oraz kontroli finansowej/zarządczej. Wobec powyższego, przeobrażenia rachunkowości sfery budżetowej' są kolejnym etapem w ewolucyjnym rozwoju rachunkowości. Moim zdaniem, realizacja tego procesu wymaga systemowego podejścia do uwspółcześnienia rachunkowości sektora publicznego wraz z reformą finansów publicznych. Jednakże, zapowiadana reforma finansów publicznych mająca na celu zmiany organizacyjno-instytucjonalne nie została przeprowadzona. Rozszerzono od 2006 r. natomiast zakres sprawozdawczości finansowej, który obejmuje bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Nasuwa się jednak pytanie o jakość informacji księgowych zawartych w tych sprawozdaniach bez wprowadzenia zmian metodologicznych w zakresie ujmowania kosztów i przychodów (fragment tekstu)

Accounting plays an important role in tuday's society. In fact, many individuals and organizations find present-day accounting information indispensable. The question in this paper are modernizing profit and Loss Account of budgetary units (entity). The answers provided illustrate the clear approach which you schould aim to develop. Governmental (state and local) and other nonprofit organizations also use accounting information. Legislative bodies and governing boards require information on what it costs to produce the various services being rendered by the organization in order to determinate haw much money schould be budgeted for the organization (unit). Accounting in government has been influenced mainly by the legal requirement that expenditures must not exceed the amounts appropriated by legislative bodies. Above all, accounting information must be useful. It schould be capable of making a difference in the outcome of a decision that the party using the report must make Unfortunately, what is relevant for one group of financial reports users - and the decisions that they make - may not be relevant for others. Profit and Loss Account as financial accounting information schould be comparable both between enterprises (budgetary units) and between years of the same enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W., Remlein M.: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.
  2. Hellich E.: Rachunkowość budżetowa w procesie zmian strukturalnych gospodarki polskiej. Zeszyły Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 29. Warszawa 1994, s. 44-49.
  3. Hellich E.: Rachunkowość Jednostek samorządowych. Difin 2000.
  4. Makowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1992.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz trybu postępowania i przekształcania w inną formę organizacyjno-prawną, DzU nr 116, poz. 783.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020 i zm.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 72, poz. 422.
  8. www.mf.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu