BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwasieczko Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ład korporacyjny a jakość informacji sprawozdawczej
Corporate Governance Versus Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 165-176, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość, Postępowanie upadłościowe, Jakość informacji, Ład korporacyjny, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Bankruptcy proceedings, Information quality, Corporate governance, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Istotą funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej jest osiąganie celów wynikających z jej wizji i misji. W realizacji tych celów istotne znaczenie ma stosowanie przez te organizacje tzw. zasad corporate governance. Jest to związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, w tym przyjętych przez te organizacje - zasad dobrych praktyk - jako standardów corporate governance (spółki notowane na giełdzie), standardów rachunkowości, standardów kontroli wewnętrznej, standardów etycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że odpowiedzialne informowanie o działalności organizacji gospodarczej, a także tworzenie warunków równego dostępu do informacji dla wszystkich interesariuszy, to kluczowe problemy ładu korporacyjnego. Dlatego polityka informacyjna jest jednym z najważniejszych narzędzi kształtowania wizerunku organizacji, a równocześnie jednym z mechanizmów umożliwiających prawidłową alokację kapitałów w gospodarce. (fragment tekstu)

Capital market gives new challenges for accounting related with a quality of financial reporting information and value based management what determinate using IAS/lFRS. In the same time entities have to adapt the financial reporting rues for specific running by the entity activity and information needs for all stakeholders. In this context we can find a problem with responsibility disclosures for example information capital in entity. This paper discussed the growing importance of transparency and information policy conducted by organizations within the corporate governance system, what determines content of financial statement. The quality of financial reports determines effectiveness of corporate governance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aluchna M.: Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych. Cz. 2. "E-mentor" 2006, nr 1.
 2. . Fijałkowska J.: Kapitał intelektualny - wybrane zagadnienia rachunkowości w Erze Wiedzy. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 29. SKwP, Warszawa 2005.
 3. Gmytrasiewicz M.: Teoria rachunkowości a MSSF. W: Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro. SKwP Warszawa 2007.
 4. Jerzemowska A. Nadzór korporacyjny. PWE, Warszawa 2002.
 5. Komsta P.: Dobór kryteriów oceny efektywności wdrożeń .systemów zintegrowanych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Studia i Materiały. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą 2004, nr 2.
 6. Kapłan R., Norton D.: Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business School Press, Boston 2004.
 7. Jasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 8. Kwiecień M.: Rachunkowość na niebezpiecznym zakręcie - (prawda czy fałsz?). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2007, nr 38. SKwP, Warszawa 2007.
 9. Kwiecień M.: Współczesne społeczeństwo wiedzy a rachunkowość. W: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 10. Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Gdańsk 2005.
 11. Mikołajek-Gocejna M.: Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości. W: Value Based Management koncepcje, narzędzia, przykłady. Red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Poltext, Warszawa 2008.
 12. Orzechowski R.: Kapitał informacyjny a budowa wartości przedsiębiorstwa. W: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością. Red. L. Pawłowicz. Wyd. CeDeWu Sp. z O.O., Warszawa 2006.
 13. Orzechowski R.: Zarządzanie IT a wzrost wartości. www.idg.pl/artykuly/5I237.html, listopad 2008.
 14. Pankowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi. Difin, Warszawa 2001.
 15. Surma J.: Kapitał informacyjny. W: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil i A. Szablewski. Poltex, Warszawa 2006.
 16. Zalega K.: Systemy corporate governance a efektywność zarządzania .spółką kapitałową. SGH, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu