BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Olech Zbigniew (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie miejskiej Szczecin stanowiącej centrum Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Expediture in Town - Planning in Szczecin - Commune within the Centrum of the Szczecin Metropolitan Area
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 348-357, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Wydatki inwestycyjne, Finanse samorządu terytorialnego, Gmina wielkomiejska
Spatial development, Investment expenditures, Local government finance, Big-city district
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki gospodarki finansowej gminy Szczecin w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Analiza dokumentów odnoszących się do planowania przestrzen­nego we wspomnianej gminie skłania do wniosku, że w latach 2000-2008 planami miejscowymi ob­jęte zostało ok. 20% powierzchni gminy. Wiązać się to powinno z określeniem polityki wydatków gminnych na cele planowania przestrzennego. Najlepsza polityka w tym zakresie stwierdzona jest w la­tach 2004-2008. (abstrakt oryginalny)

The analysis of the commune - documents about town - planning in the centrum of the Szczecin Metropolitan Area over 2000-2008 leads to the thesis that in Szczecin commune authority are going to make town - plannig for about 20% immobilities in commune. Expeditures in town - planning in urban - rural communes within the centrum of the Szczecin Metropolitan Area are dependent on expeditures in quantity of resolutions about plans in this commune. The best expediture - politic happens to years 2004-2008, when was new finansce - system and new - planning system in polish communes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 2. Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, War­szawa 2007.
 3. Gaczek W.: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 4. Hałaburda D.: Budżet jako instrument polityki finansowej gminy. W: Finansowanie gminnego samo­rządu terytorialnego. Red. D. Hałaburda. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bia­łymstoku, Białystok 2008.
 5. Jędzrzejewski L.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Branta, Bydgoszcz- Gdańsk 2007.
 6. Karwińska A.: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Na­ukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Nauko­we PWN, Warszawa 2007.
 8. Kwaśniak P.: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 9. Małysa-Sulińska K.: Normy kształtujące ład przestrzenny. Oficyna Wolters Kluwer business, Warsza­wa 2008.
 10. Miszczuk A., Miszczuk M, Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Niziołek M.: Problemy rozwoju aglomeracji miejskich. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 12. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 13. Parysek J.: Współczesne tendencje rozwoju metropolii: aspekty globalne i lokalne. W: Procesy trans­formacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszo­wa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał. Wy­dawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 14. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Red. Z. Niewiadomski. Beck, Warszawa 2008.
 15. Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2007.
 16. Statut Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin stanowiący załącznik do uchwały Rady Mia­sta Szczecin z 16 czerwca 2008 r., nr XXIII/613/08.
 17. Studia Regionalne i Lokalne. Wydanie specjalne, t. II, Scholar, Warszawa 2006.
 18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, uchwała Rady Miasta Szczecina nr IX/278/07 z 14 maja 2007 r. (tekst jednolity dostępny w Urzędzie Miasta Szczecina).
 19. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003, DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.
 20. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm.
 21. Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A.: Wydatki jednostki samorządu terytorialnego. Ośrodek doradz­twa i doskonalenia kadr, Gdańsk 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu