BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Założenia systemu informatycznego spełniającego warunki budżetowania zadaniowego
Principles for the Informatic Model Fulfilling the Requirements of Performance Based Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 217-230, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rachunkowość budżetowa, Budżet zadaniowy, Finanse publiczne, Informatyzacja administracji państwowej
Government accounting, Task budget, Public finance, Computerization of state administration
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konsekwencją wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej jest konieczność podjęcia kolejnych wyzwań. Wspólny rynek skutkuje nasileniem złożoności współpracy między państwami europejskimi, których kluczowymi wyróżnikami w osiąganiu przewagi są wiedza i lepsza jakość zarządzania. Polska ma szansę rozwoju na europejskim i globalnym rynku, pod warunkiem upowszechnienia nowoczesnych metod zarządzania państwem opartych na zasadach określanych jako New Public Management. Nie jest możliwe sprawne zarządzanie za pomocą budżetowania zadaniowego bez odpowiedniej platformy informatycznej. Platforma ta usprawni realizację stawianych celów. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki budżetu zadaniowego w Polsce oraz wymogów stawianych przed systemem informatycznym wspomagającym to budżetowanie. W związku z tym dokonano charakterystyki budżetu zadaniowego oraz przedstawiono wytyczne, jakie musi spełniać system informatyczny. Następnie przedstawiono cechy przykładowego systemu informatycznego spełniającego wymagania budżetowania przez cele. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the essence of the performance based budgeting as well as the requirements which the IT systems supporting this budgeting have to meet. That is why the article presents the characterization of the performance based budgeting and the directives for the supporting it informatics system. Next, the key features of the example of such a system are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Budżet zadaniowy. Racjonalność, przejrzystość, skuteczność. Metodyka. Materiały KPRM. Departament budżetu zadaniowego. Warszawa 2006.
 2. Krajowy program reform na lata 2005-2008. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2005.
 3. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T.: Performance Based Budget - Rationality - clarity - effectiveness. Ekonomista 2006, No. 5, s. 647-666.
 4. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2009.
 5. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Program konwergencji - aktualizacja 2005. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006 r.
 7. Program operacyjny "Kapitał ludzki". Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 r.
 8. Performance budgeting i OECD Countries. OECD, Paris 2007, s. 20.
 9. Projekt ustawy o finansach publicznych z 13 sierpnia 2008 r. Ministerstwo Finansów.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie planu informatyzacji państwa na lata 2007-2010 (DzU 2007.61.415).
 11. Schick A.: The spirit of reform: managing the New Zealand state sector in a time of change. State Services Commission, Wellington 1996, s. 29.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z zm.
 13. Ustawa z dnia 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2005.64.565).
 14. Założenia i sposób wdrażania budżetu zadaniowego. Materiały szkoleniowe UPRP. Forum Gryf na podstawie KPRM, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu