BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świderska Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Izraelskie inicjatywy wspierające rozwój rynku venture capital - konkluzje dla Polski
Israeli Initiative Supporting a Market Development Venture Capital - Conclusions for Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 409-419, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Venture capital, Wspieranie przedsiębiorczości
Venture capital, Entrepreneurship support
Note
streszcz., summ.
Country
Izrael
Israel
Abstract
Rynek venture capital w Izraelu należy do jednego z najbardziej rozwiniętych na świecie, co po­twierdzają statystyki z ostatnich lat. Silne zaangażowanie czynnika publicznego ukierunkowało stru­mień kapitału na wspieranie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, w tym przede wszystkim inno­wacyjnych projektów technologicznych, a precyzyjna i konsekwentnie realizowana polityka przynio­sła efekty w postaci obecnej wiodącej pozycji Izraela pod względem zaawansowania sektora nowych technologii. Początki polskiego rynku venture capital lokują się mniej więcej w tym samym czasie i również wiążą się ze stymulującą aktywnością czynnika publicznego. Jednak porównanie obecnego stanu obu rynków wypada wyraźnie na niekorzyść Polski, stąd próba wskazania konkretnych rozwią­zań i czynników sukcesu, które mogłyby zostać zaadoptowane również na rynku polskim.(abstrakt oryginalny)

Venture capital market in Israel is one of the most developed in the world, as confirmed by sta- tistics from recent years. Strong commitment of the public directs the flow of capital to support re­search and development projects, including, above all, innovative technology projects. Precisely and consistently implemented policies yielded the current leadership of Israel in terms of advancement of new technologies. The beginnings of the Polish market for venture capital took place about at the same time and it is also associated with the stimulating activity of the public. However, comparing the current state of the markets is clearly to the detriment of Poland, hence the attempt to indicate the spe- cific solutions and success factors, which could also be adapted to the Polish market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Avnimelech G., Kenney M., Teubal M.: Building Venture Capital Industries: Understanding the U.S. and Israeli Experiences. BRIE Working Paper 160, Berkeley 2004.
 2. Avnimelech G., Teubal M.: Venture Capital Policy in Israel: a Comparative Analysis & Lessons for Other Countries. Preliminary, The Hebrew University, October 2002.
 3. Avnimelech G., Teubal M.: Venture Capital Start-up Co-evolution and the Emergence & Development of Israel's New High-Tech Cluster, Economics Innov. New Techn., The Hebrew University, Ja­nuary 2004, Vol. 13(1).
 4. Inicjatywy wspierające rozwój rynku VC w Wielkiej Brytanii i Izraelu. KFK SA, Warszawa.
 5. Panfil M.: Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki. Difin, Warszawa 2005.
 6. The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2008.
 7. Ustawa z 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (DzU nr 57 poz. 491 z późn. zm.).
 8. European Venture Capital Association, http://www.evca.eu/.
 9. Israel Venture Association (IVA), http://www.iva.co.il/.
 10. IVC Reaserch Center, http://www.ivc-online.com/.
 11. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, http://www.psik.org.pl/.
 12. The Central Bureau of Statistics (Israel), http://www1.cbs.gov.il/reader.
 13. The Yozma Group, http://www.yozma.com/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu