BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Specyficzne elementy analizy i oceny sytuacji finansowej w rolnictwie
Specific Elements of Financial Analysis In Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 243-257, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość rolna, Rolnictwo, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ocena kondycji przedsiębiorstwa
Agricultural accountancy, Agriculture, Farm Accountancy Data Network (FADN), International Accounting Standards (IAS), Assessment of the condition enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rachunkowość, jako język biznesu, powinna być zrozumiała w ramach danej branży i całej gospodarki narodowej. W procesie integracji Polski z Unią Europejską (UE) istotną rolę odgrywają systemy wzajemnej wymiany informacji oparte na wprowadzonych normach i rozwiązaniach prawnych. Przykładem są "stare" kraje Unii Europejskiej. W tych krajach, wychodząc naprzeciw potrzebom polityki rolnej, już w 1965 roku zatwierdzono przepis prawny, na mocy którego zorganizowano system gromadzenia informacji z zakresu rachunkowości gospodarstw rolniczych (Farm Accountancy Data Network - FADN). Jego zadaniem jest zbieranie informacji z rachunkowości potrzebnych w szczególności do określenia dochodów gospodarstw rolniczych objętych badaniem i analizy działalności gospodarstw rolniczych(fragment tekstu)

This study presents the birth and the development of Polish Farm Accountancy Data Network system which is the platform for the farm financial analysis. The main focus here is the two basic accounting rules: accrual basis assumption and ongoing concern concept. The study presents also an International Accounting Standard nr 41 "Agriculture" that talks about the biological importance of the agricultural production. Based on this standard there is noticeable difference between financial results based on the amount of sales and the amount of production. It was found that this kind of calculation is fluencial in financial analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jarugowa A.: Międzynarodowy Standard Rachunkowości Rolnej. Proces tworzenia. "Rachunkowość" 1996, nr 10.
  2. Goraj L., Kondraszuk T., Mańko S., Sass R., Pokrzywa T., Wójcik E.: Pojęcia w  zunifikowanym formacie rachunkowości gospodarstw rolniczych. Krajowe seminarium, Warszawa 1995.
  3. Goraj L., Kondraszuk T., Mańko S., Sass R., Pokrzywa T., Wójcik E.; Dane źródłowe i  wyniki zunifikowanego systemu rachunkowości gospodarstw rolniczych. Krajowe seminarium. Warszawa 1996.
  4. Manteuffel R.: Rachunkowość rolnicza. T. I i 2. PWRiL, Warszawa 1964/5.
  5. Manteuffel R.: Filozofia rolnictwa. PWN, Warszawa 1987.
  6. Moszczeński S.: Filozofia rachunkowości rolnej. "Rolnictwo". Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych 1930.
  7. Szkiłłądź J.: Zysk brutto i koszty stałe w ekonomiczno-finansowej ocenie działalności przedsiębiorstwa rolniczego. Wyd. SGGW, Warszawa 1976.
  8. Ziętara W., Kondraszuk T.: Przydatność różnych kryteriów podziału kosztów dla po¬trzeb planowania w przedsiębiorstwie rolniczym. Roczniki Nauk Rolniczych seria G.T84. Z.3. 1987.
  9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r. T. I, II. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Fundacja Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF), Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu