BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osikowicz Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Fundusze unijne a zapotrzebowanie małych firm na rachunkowość
Structural Funds and a Small Enterprises' Demand for an Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 211-221, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Rachunkowość
Small business, EU funds, Accounting
Note
summ.
Abstract
Mali przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych potrzebują modelu rachunkowości finansowej, uproszczonego stosownie do rozmiarów działalności, spełniającego łącznie wymogi informacyjne funduszy strukturalnych, a także wymogi prawa bilansowego i podatkowego.(abstrakt oryginalny)

Small enterprises applying for public help from structural funds need the model of financial accounting which is properly simplified accordingly to scale of their activity and which is accordant with a financial and a tax law as well as with structural funds' stipulations(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Drury C.: Rachunek kosztów. PWN, Chapman & Hall, Warszawa 1995.
 2. Dobija M.: Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii. Zeszyty teoretyczne rachunkowości, t. 35 (91)
 3. . Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2004 r. GUS, Warszawa 2005.
 4. Gierusz J.: Plan kont z komentarzem: handel, produkcja, usługi. Gdańsk 2005.
 5. Pacioli L.: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Wenecja 1491.
 6. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. PWN, Warszawa 2007.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r. Londyn:International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, pkt. 22-46.
 8. Przedsiębiorczość w Polsce 2006. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Przedsiebiorcy/ przedsiebiorczosc+w+polsce+2006.htm.
 9. Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych. Red. E. Jakubczyk-Cały. Difin, Warszawa 2006.
 10. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. K. Świderska. Difin, Warszawa 2002.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. DzU 2003, nr 152, poz. 1475, z późn. zm.
 12. Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, www.zporr.gov.pl/Dokumenty/sprawozdania/.
 13. Studium wykonalności. Załącznik nr 2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, Nr konkursu: Dz.3.4/ML/3/05 12.12.2005 - 30.12.2005. Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Gospodarki i Infrastruktury, www.wrotamalopolski.pl/root_ZPORR/Wsparcie+przedsiebiorczosci/ Wprowadzenie/20051215.htm
 14. Niemczyk R.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2005. Wrocław 2005.
 15. Ustawa o rachunkowości, DzU 2002, nr 76 poz. 694 z późn. zm.
 16. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173 poz. 1807, z późn. zm.
 17. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54 poz. 535 z późn. zm.
 18. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 19. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.,
 20. Wniosek beneficjenta o płatność (Wzór). Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. (poz. 2206), www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/285B0254-1351- 4DF0-A227-591755702A89/209974/Wniosekoplatnosc1.doc.
 21. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Generator wniosków, www.mf.gov.pl/ dokument.php?const=1&id=36294&dzial=409.
 22. Załącznik nr 2 do Instrukcji do "wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR w ramach ZPORR: Harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały* dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR (w PLN), www.zporr.gov.pl/Dokumenty/umowy/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu